តារាង ១៦ក្រុម សម្រាប់ការប្រកួត MATIC 2014

January 18, 2014

តាម​រយៈ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​។ ​ហើយក្រុម​និមួយៗ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វិល​ជុំជាមួយក្រុម​​ក្នុង​ Group របស់​ខ្លួន​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យក​ពិន្ទុ​និង​ចំណាត់​លេខ១និង​លេខ​២​​ក្នុង Group របស់​ខ្លួន​ទើប​មាន​សិទ្ធិ​ឈាន​ជើង​ចូល​ក្រុម​វគ្គ​​ប្រកួត​បន្ទាប់។​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ពូល​និមួយៗ​

ការប្រកួតជម្រុះ​ជុំទី១

Group A
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
A1 18/01/14 11:00 – 11- 30 YouWillKNow 3 3 VS 0 0 Tian Men
A2 18/01/14 11:00 – 11- 30 Lian Tong 0 0 VS 3 3 x.s.A.g
A3 18/01/14 11:00 – 11- 30 EDP Team AK 2 1 VS 2 3 SoD Blizzard
A4 18/01/14 11:00 – 11- 30 MAS 3 2 VS 1 2 Medium’88
A5 18/01/14 11:35 – 12:05 YouWillKNow  3 3 VS 0 0 Lian Tong
A6 18/01/14 11:35 – 12:05 Tian Men  3  3 VS  0  0 x.s.A.g
A7 18/01/14 11:35 – 12:05 EDP Team AK  2  1 VS  2  3 MAS
A8 18/01/14 11:35 – 12:05 SoD Blizzard  1  0 VS  3 3 Medium’88
A9 18/01/14 12:10 – 12:40 YouWillKNow  3  3 VS  0  0 x.s.A.g
A10 18/01/14 12:10 – 12:40 Tian Men  3  3 VS  0  0 Lian Tong
A11 18/01/14 12:10 – 12:40 EDP Team AK  1  0 VS  3  3 Medium’88
A12 18/01/14 12:10 – 12:40 SoD Blizzard  2  1 VS  2  3 MAS
A13 18/01/14 12:45 – 1:15 YouWillKNow  3  3 VS  0  1 EDP Team AK
A14 18/01/14 12:45 – 1:15 Tian Men  1  0 VS  3  3 SoD Blizzard
A15 18/01/14 12:45 – 1:15 Lian Tong  0  0 VS  3  3 MAS
A16 18/01/14 12:45 – 1:15 x.s.A.g  0  0 VS  3  3 Medium’88
A17 18/01/14 1:20 – 1:50 YouWillKnow  3  3 VS 0  0 SoD Blizzard
A18 18/01/14 1:20 – 1:50 Tian Men  3  3 VS  0  1 MAS
A19 18/01/14 1:20 – 1:50 Lian Tong  3  3 VS  0  1 Medium’88
A20 18/01/14 1:20 – 1:50 x.s.A.g  1  0 VS  3  3 EDP Team AK
A21 18/01/14 1:55 – 2:55 YouWillKnow  2  1 VS  2 3 MAS
A22 18/01/14 1:55 – 2:55 Tian Men 0 0 VS  3 3 Medium’88
A23 18/01/14 12:45 – 1:15 Lian Tong 1 0 VS  3 3 EDP Team AK
A24 18/01/14 1:55 – 2:55 x.s.A.g 2 1 VS  2 3 SoD Blizzard
A25 18/01/14 2:30 – 3:00 YouWillKnow 3 3 VS 0 0 Medium’88
A26 18/01/14 2:30 – 3:00 Tian Men 0 0 VS 3 3 EDP Team AK
A27 18/01/14 2:30 – 3:00 Lian Tong 1 0 VS 3 3 SoD Blizzard
A28 18/01/14 2:30 – 3:00 x.s.A.g 2 1 VS 2 3 MAS
Group A
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
B1 18/01/14 3:40 – 4:10 NeverCare 3 3 VS 0 1 Dian Feng
B2 18/01/14 3:40 – 4:10 Dian Xin 2 1 VS 2 3 nxl>
B3 18/01/14 3:40 – 4:10 Dragon*47 3 2 VS 1 2 [Emo]Rampage
B4 18/01/14 3:40 – 4:10 FiveMilitary 2 1 VS 2 3 Rebirth
B5 18/01/14 4:15 – 4:45 NeverCare 3  3 VS 0  0 Dian Xin
B6 18/01/14 4:15 – 4:45 Dian Feng  2  1 VS  2  3 nxl>
B7 18/01/14 4:15 – 4:45 Dragon*47  1  0 VS  3  3 FiveMilitary
B8 18/01/14 4:15 – 4:45 [Emo]Rampage  3 3 VS  0 1 Rebirth
B9 18/01/14 4:50 – 5:20 NeverCare  3 2 VS  1 2 nxl>
B10 18/01/14 4:50 – 5:20 Dian Feng 3 3 VS  0 1 Dian Xin
B11 18/01/14 4:50 – 5:20 Dragon*47  2 1 VS 2 3 Rebirth
B12 18/01/14 4:50 – 5:20 [Emo]Rampage  0  0 VS  3 3 FiveMilitary
B13 18/01/14 5:25 – 5:55 NeverCare 3 3 VS 0 1 Dragon*47
B14 18/01/14 5:25 – 5:55 Dian Feng  3  3 VS  0 1 [Emo]Rampage
B15 18/01/14 5:25 – 5:55 Dian Xin  0  0 VS  3  3 FiveMilitary
B16 18/01/14 5:25 – 5:55 nxl>  1  0 VS  3  3 Rebirth
B17 18/01/14 6:00 – 6:30 NeverCare  3  2 VS  1  2 [Emo]Rampage
B18 18/01/14 6:00 – 6:30 Dian Feng  3  3 VS  0  1 FiveMilitary
B19 18/01/14 6:00 – 6:30 Dian Xin  0  0 VS  3  3 Rebirth
B20 18/01/14 6:00 – 6:30 nxl>  1  0 VS  3  3 Dragon*47
B21 18/01/14 6:50 – 7:20 NeverCare  3  2 VS 1  2 FiveMilitary
B22 18/01/14 6:50 – 7:20 Dian Feng 1 0 VS 3 3 Rebirth
B23 18/01/14 6:50 – 7:20 Dian Xin 0 0 VS 3 3 Dragon*47
B24 18/01/14 6:50 – 7:20 nxl>  0  0 VS  3 3 [Emo]Rampage
B25 18/01/14 7:25 – 7:55 NeverCare  2 1 VS 2 3 Rebirth
B26 18/01/14 7:25 – 7:55 Dian Feng  1  0 VS 3  3 Dragon*47
B27 18/01/14 7:25 – 7:55 Dian Xin  2  1 VS  2  3 [Emo]Rampage
B28 18/01/14 7:25 – 7:55 nxl>  1 0 VS  3 3 FiveMilitary

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២

No Date Time Top Group A Result VS Result Top Group B
A1 19/01/14 YouWillKnow (KH)  5 VS 1 Dragon*47 (MA)
A2 19/01/14 MAS (TW)  3 VS  5  FiveMilitary (KH)
A3 19/01/14 Medium’88 (TH)  0 VS  5  Rebirth (TH)
A4 19/01/14 EDP Team AK (MA)  1 VS  5  NeverCare (KH)

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 19/01/14 YouWillKnow (KH)  4 VS 5 Rebirth (TH)
B2 19/01/14 FiveMilitary (KH)  3 VS  5 NeverCare (KH)

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 19/01/14 YouWillKnow (KH) 5 VS 1 FiveMilitary (KH)
C2 19/01/14 Rebirth (TH)  5 VS 4 NeverCare (KH)