ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី១៨ ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.539 ទៅ​ 2.1.6.540 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

១.​ ២០០ AK Gold ទទួលបាន      Devil King Axe(Melee) (15ថ្ងៃ)

២.​ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន     Devil King USP(2xPistol)(90ថ្ងៃ)

៣.​ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន     Spiderman(Dance Card)(3០ថ្ងៃ)

៤.​ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន      Gun Soul Crystal(10000)(1)

៥.​ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន    M82A1 Bullet Card(1000)

៦.​ ១៦០០ AK Gold ទទួលបាន    Golden Dragon(Ring)(៣០ថ្ងៃ): Equipment Feature: Dual Display: Left side of the sight of their own blood, The right shows the amount of remaining ammunition for the weapon, Enemy Lock: When attacked by the enemy, There will be a special effect on the enemy

៧. ​២៤០០ AK Gold ទទួលបាន   Cool Music(M/F)(៣០ថ្ងៃ): Honor +40%, Silver +40%, Moving Speed +1%

៨. ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន  Amazing Claire(Pet): Lovely dance king: Honor +80%, Silver +80%, Moving Speed +2%, Amazing music: PVE HP +15, PVE Last Damage +2, PVE AP +20, Moving Speed+2%

 

 

សម្ភារៈថ្មី៖

KNY 2018 Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Seize Dragon(Melee),​ Fleeting Glimpse(Crossbow), The Universe(Assault) និង One Heart(M or F)​​)​៣ថ្ងៃ

KNY 2018 Pack((7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Seize Dragon(Melee),​ Fleeting Glimpse(Crossbow), The Universe(Assault) និង One Heart(M or F)) រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

KNY 2018 Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Seize Dragon(Melee),​ Fleeting Glimpse(Crossbow), The Universe(Assault) និង One Heart(M or F)​​) រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • Seize Dragon(Melee): Right Click Large Attack Range, Some PVE x2 Damage, MM1&2 Add High Damage, Mummy ability to repel
  • Fleeting Glimpse(Crossbow): Moving Speed Fast, High precision of moving shooting, Quick Switch Gun, Quick Reload, Large Load
  • The Universe(Assault): High Damage, Fast Fire Rate, Low Recoil, Quick Reload
  • One Heart(M&F): Honor +50%, Silver +50%, Protect Explosion, Moving Speed +1%

VIP Store៖

  • M82A1 Hades(Sniper) 8 stars: Origin Series, Explosive Elemental Weapon, Can launch high explosive grenades, Killing the enemy randomly produces different, Death effects with unique sound effects, Very High Damage, Armor-Piercing High, Very Fast Fire Rate, Quick Reload, Quick Switch Gun, Strong stability, Strong Mobility, MM1 Add Damage, Some PVE Add Damage

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែមេសា ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១៣ មេសា ២០១៨

GM Kevin