ឈ្មោះ​ក្រុម​​ចូល​រួម​ប្រកួត AK CCC បាត់ដំបង

September 3, 2013

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​ដ៏កក្រើក​ និង​​អស្ចារ្យ​​ជ្រើស​រើស​ ជើងឯក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៣​ ​(Cambodian Cyber Championship) នៅខេត្តបាត់ដំបង រួចមកយើង​ទទួល​បាន​ក្រុម​​ដែល​​ចុះឈ្មោះប្រកួតចំនួន ៣២ ក្រុម៖

ឈ្មោះ​ក្រុម​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រកួត AK Online

Team Name
 1  FiveBoys
 2  TheJa Dangerous
 3  StarPOP
 4  Black Sword
 5  TheJa
 6  BTBCT
 7  DontWorry
 8  BRKLRemix
 9  LoseGoHome
 10  TheJa Waiting
 11  Just A Loser
 12  chek chean
 13  AbsenT
 14  XxTxCIAxTxX
 15  TheJa Accident
 16  braknov
 17  NeverCare
 18  Girlfriendly
 19  ProsArt
 20  FamilyMonster
 21  NeverWin
 22  TheProblems
 23  Never Mind
 24  Monster Army
 25  The Fearless
 26  DoDoLoVeR
 27  EIkerK
 28  TheMobzz
 29  TKZ
 30  GALAXYR6
 31  TheJa Erimo
 32  Tea Pun Neng

ចំនែកឯ​​ ក្រុម​ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​ក្រុម​បម្រុង​​ ក្នុង​ករណី​ក្រុម​ទាំង ៣២ ខាង​លើ​អវត្តមាន​ឬ​ខក​ខាន​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ទាក់​ទង​ក្រុម​បម្រុង​​ឱ្យ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ជំនួស​ទៅ​តាម​លំដាប់​លំដោយ​ ហើយ​ក្រុម​បម្រុង​៣ក្រុមនេះក៍​ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ផង​ដែរ​។បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​ក្រុម​​​បម្រុង​​ដែល​មិន​បាន​ចូល​រួម​ប្រកួត​​ និង ក្រុម​ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​រួច​តែ​មិន​មាន​ឈ្មោះ​នៅ​ក្នុង​នេះ​យើង​និង​ធ្វើ​ការ​ផ្ដល់​ជូន​វិញ​នូវ​ Sabay Coin ​នៅ​ពេល​ដែល​ការ​ប្រកួត​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។

Team Name
 1  miss right
 2  MayBe I LoSe
 3  GameZone

AK Team