តារាងការប្រកួត AK 16ក្រុម​ខេត្តបាត់ដំបង

August 22, 2013

៦៤​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​​និង​ត្រូវ​បែង​​ចែក​ជា​ ៤ ពូល​( Group) ដែលមាន​ពូល A, B, C ដល់ពូល D  តាម​រយៈ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​។​ហើយក្រុម​និមួយៗ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វិល​ជុំជាមួយក្រុម​​ក្នុង​ Group របស់​ខ្លួន​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យក​ពិន្ទុ​និង​ចំណាត់​លេខ១​​ក្នុង Group របស់​ខ្លួន​ទើប​មាន​សិទ្ធិ​ឈាន​ជើង​ចូល​ក្រុម​វគ្គ​​ប្រកួត​បន្ទាប់។​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ពូល​និមួយៗ​

Group A
No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 Sep-14/15 45 M Team A 1 Team A 2
A2 Sep-14/15 45 M Team A 3 Team A 4
A3 Sep-14/15 45 M Team A 1 Team A 3
A4 Sep-14/15 45 M Team A 2 Team A 4
A5 Sep-14/15 45 M Team A 1 Team A 4
A6 Sep-14/15 45 M Team A 2 Team A 3
Group B
No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 Sep-14/15 45 M Team B 1 Team B 2
A2 Sep-14/15 45 M Team B 3 Team B 4
A3 Sep-14/15 45 M Team B 1 Team B 3
A4 Sep-14/15 45 M Team B 2 Team B 4
A5 Sep-14/15 45 M Team B 1 Team B 4
A6 Sep-14/15 45 M Team B 2 Team B 3
Group C
No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 Sep-14/15 45 M Team C 1 Team C 2
A2 Sep-14/15 45 M Team C 3 Team C 4
A3 Sep-14/15 45 M Team C 1 Team C 3
A4 Sep-14/15 45 M Team C 2 Team C 4
A5 Sep-14/15 45 M Team C 1 Team C 4
A6 Sep-14/15 45 M Team C 2 Team C 3
Group D
No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 Sep-14/15 45 M Team D 1 Team D 2
A2 Sep-14/15 45 M Team D 3 Team D 4
A3 Sep-14/15 45 M Team D 1 Team D 3
A4 Sep-14/15 45 M Team D 2 Team D 4
A5 Sep-14/15 45 M Team D 1 Team D 4
A6 Sep-14/15 45 M Team D 2 Team D 3

ក្រុមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2​និងត្រូវចូលរួមប្រកួតនូវវគ្គ Play off ដូចតារាងខាងក្រោមៈ