តារាងការប្រកួត AK ១៦ក្រុម​ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

September 7, 2013

១៦ ​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​​និង​ត្រូវ​បែង​​ចែក​ជា​ ៤ ពូល​( Group) ដែលមាន​ពូល A, B, C, និង D តាម​រយៈ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​។​ហើយក្រុម​និមួយៗ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វិល​ជុំជាមួយក្រុម​​ក្នុង​ Group របស់​ខ្លួន​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យក​ពិន្ទុ​និង​ចំណាត់​លេខ១និង​លេខ​២​​ក្នុង Group របស់​ខ្លួន​ទើប​មាន​សិទ្ធិ​ឈាន​ជើង​ចូល​ក្រុម​វគ្គ​​ប្រកួត​បន្ទាប់។​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ពូល​និមួយៗ​

ការប្រកួតជម្រុះ​ជុំទី១

Group A
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
A1  18/09/13 9:00-9:20 Never Win Win 0 VS 0 0 SabayTeam
A2  18/09/13 9:20-9:40 Team1MaT 3 3 VS 0 1 Ds
A3  18/09/13 9:40-10:00 Never Win 1 0 VS 3 3 Team1MaT
A4  18/09/13 10:00-10:20 SabayTeam 0 0 VS 0 Win Ds
A5  18/09/13 10:20-10:40 Never Win 0  0 VS 3 3 Ds
A6  18/09/13 10:40-11:00 SabayTeam 0 0 VS 0  Win Team1MaT
Group B
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
B1  18/09/13 11:00-11:20 SabayTeam 0 0 VS 0 Win BadBoyTDR
B2  18/09/13 11:20-11:40 The Chance 3 3 VS 0 0 MasterAK
B3  18/09/13 11:40-12:00 SabayTeam 0 0 VS 0 Win The Chance
B4  18/09/13 13:00-13:20 BadBoyTDR 3 3 VS 0 1 MasterAK
B5  18/09/13 13:20-13:40 SabayTeam 0 0 VS 0 Win MasterAK
B6  18/09/13 13:40-14:00 BadBoyTDR 1 0 VS 3 3 The Chance
Group C
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
C1 18/09/13 14:00-14:20 SabaySabay 3 3 VS 0 0 MaybeYouKnow
C2 18/09/13 14:20-14:40 Se7en4kill 3 3 VS 0 0 MaybeILose
C3 18/09/13 14:40-15:00 SabaySabay 0 0 VS 3 3 Se7en4kill
C4 18/09/13 15:00-15:20 MaybeYouKnow 0 0 VS 0  Win MaybeILose
C5 18/09/13 15:20-15:40 SabaySabay 3 2 VS  1 2 MaybeILose
C6 18/09/13 15:40-16:00 MaybeYouKnow 0 0 VS  3 3 Se7en4kill
Group D
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
D1 18/09/13 16:00-16:20 WeAreTheJa Win 0 VS 0 0 3Sach JX
D2 18/09/13 16:20-16:40 Family HPN 2 1 VS 2 3 EyYaa
D3 18/09/13 16:40-17:00 WeAreTheJa 3 2 VS 1 2 Family HPN
D4 18/09/13 17:00-17:20 3Sach JX 0 0 VS 0  Win EyYaa
D5 18/09/13 17:20-17:40 WeAreTheJa 0 0 VS 3 3 EyYaa
D6 18/09/13 17:40-18:00 3Sach JX 0 0 VS  0 Win Family HPN

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 21/09/13 9:10-9:40 Team1Mat 5 VS 4 BadBoyTDR
A2 21/09/13 10:20-10:50 Se7en4kill 4 VS 5 WeAreTheJa
A3 21/09/13 14:05-14:35 DS 0 VS 5 The Chance
A4 21/09/13 15:45-16:15 SabaySabay  1 VS 5 EyYaa

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 22/09/13 9:45-10:15 Team1Mat  5 VS 2 WeAreTheJa
B2 22/09/13 14:05-14:35 The Chance  5 VS  2 EyYaa

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 22/09/13 16:30-17-00 Team1Mat  2 VS 5 The Chance