តារាងប្រកួត AK Online បន្ទាយមានជ័យ

September 22, 2013

ក្រុមទាំង៨ក្រុមដែលចូលរួមប្រកួត​និងត្រូវចូលរួមប្រកួតនូវវគ្គ Play off ដូចតារាងខាងក្រោមៈ

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 21/09/13 9:10-9:40 Team1Mat 5 VS 4 BadBoyTDR
A2 21/09/13 10:20-10:50 Se7en4kill 4 VS 5 WeAreTheJa
A3 21/09/13 14:05-14:35 DS 0 VS 5 The Chance
A4 21/09/13 15:45-16:15 SabaySabay 1 VS 5 EyYaa

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 22/09/13 9:45-10:15 Team1Mat 5 VS 2 WeAreTheJa
B2 22/09/13 14:05-14:35 The Chance 5 VS 2 EyYaa

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 22/09/13 16:30-17-00 Team1Mat  2 VS  5 The Chance