តារាង ១៦ក្រុម សម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាម

October 10, 2013

 

១៦ ​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​​និង​ត្រូវ​បែង​​ចែក​ជា​ ៤ ពូល​( Group) ដែលមាន​ពូល A, B, C, និង D តាម​រយៈ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​។ ​ហើយក្រុម​និមួយៗ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វិល​ជុំជាមួយក្រុម​​ក្នុង​ Group របស់​ខ្លួន​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យក​ពិន្ទុ​និង​ចំណាត់​លេខ១និង​លេខ​២​​ក្នុង Group របស់​ខ្លួន​ទើប​មាន​សិទ្ធិ​ឈាន​ជើង​ចូល​ក្រុម​វគ្គ​​ប្រកួត​បន្ទាប់។​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ពូល​និមួយៗ​

ការប្រកួតជម្រុះ​ជុំទី១

Group A
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
A1  14/10/13 9:00-9:20 Cyber Se7en 3 2 VS  1 2 Thriller
A2  14/10/13 9:20-9:40 JusTice 3 3 VS 0 1 Som Klach
A3  14/10/13 9:40-10:00 Cyber Se7en 1 0 VS 3 3 JusTice
A4  14/10/13 10:00-10:20 Thriller 0 0 VS  3 3 Som Klach
A5  14/10/13 10:20-10:40 Cyber Se7en 2 1 VS  2 3 Som Klach
A6  14/10/13 10:40-11:00 Thriller 0  0 VS  3 3 JusTice
Group B
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
B1  14/10/13 11:00-11:20 SoMLOse 3 3 VS  0 1 TheTigerFive
B2  14/10/13 11:20-11:40 TeamNhomDotKe 3 2 VS  1 2 TrokolLeXz
B3  14/10/13 11:40-12:00 SoMLOse 1 1 VS 2 3 TeamNhomDotKe
B4  14/10/13 13:00-13:20 TheTigerFive 2 1 VS 2 3 TrokolLeXz
B5  14/10/13 13:20-13:40 SoMLOse 2 1 VS 2 3 TrokolLeXz
B6  14/10/13 13:40-14:00 TheTigerFive 0  0 VS  3 3 TeamNhomDotKe
Group C
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
C1  14/10/13 14:00-14:20 Team DoMi 0 0 VS 3 3 TorNaDoOfKH
C2  14/10/13 14:20-14:40 TheSomRam 0 0 VS 3 3 Counter Strike
C3  14/10/13 14:40-115:00 Team DoMi 3 3 VS  0 0 TheSomRam
C4  14/10/13 15:00-15:20 TorNaDoOfKH 3 3 VS  0 0 Counter Strike
C5  14/10/13 15:20-15:40 Team DoMi 3 3 VS 0 0 Counter Strike
C6  14/10/13 15:40-16:00 TorNaDoOfKH 3 3 VS 0 0 TheSomRam
Group D
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
D1  14/10/13 16:00-16:20 YouWillKnow 3 3 VS 0 0 B13
D2  14/10/13 16:20-16:40 GreatSeVeN 3 3 VS 0 1 The Cyber7
D3  14/10/13 16:40-17:00 YouWillKnow 1 0 VS 3 3 GreatSeVeN
D4  14/10/13 17:00-17:20 B13 2 1 VS 2 3 The Cyber7
D5  14/10/13 17:20-17:40 YouWillKnow 3 3 VS 0 0 The Cyber7
D6  14/10/13 17:40-18:00 B13 0 0 VS 3 3 GreatSeVeN

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 19/10/13 9:45-10:15 JusTice 1 VS 5 TrokolLeXz
A2 19/10/13 10:55-11:25 TorNaDoOfKH 4 VS 5 YouWillKnow
A3 19/10/13 15:10-15:40 Som Klach  5 VS  2 TeamNhomDotKe
A4 19/10/13 16:20-16:50 Team DoMi  6 VS  4 GreatSeVeN

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 20/10/13 9:45-10:15 TrokolLeXz 0 VS 5 YouWillKnow
B2 20/10/13 14:05-14:35 Som Klach  5 VS  4 Team DoMi

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 20/10/13 16:20 -16:50 YouWillKnow 5 VS 1 Som Klach