តារាងការប្រកួត AK 32ក្រុម​ខេត្តសៀមរាប

October 10, 2013

៣២​ ​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​​និង​ត្រូវ​បែង​​ចែក​ជា​ ៨ ពូល​( Group) ដែលមាន​ពូល A, B, C, ដល់​ H តាម​រយៈ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​។​ហើយក្រុម​និមួយៗ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វិល​ជុំជាមួយក្រុម​​ក្នុង​ Group របស់​ខ្លួន​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យក​ពិន្ទុ​និង​ចំណាត់​លេខ១និង​លេខ​២​​ក្នុង Group របស់​ខ្លួន​ទើប​មាន​សិទ្ធិ​ឈាន​ជើង​ចូល​ក្រុម​វគ្គ​​ប្រកួត​បន្ទាប់។​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ពូល​និមួយៗ​

ការប្រកួតជម្រុះ​ជុំទី១

Group A
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
A1  22/10/13 8:00-8:20 TheMasK 2 1 VS 2 3 SayGooDBye
A2  22/10/13 8:20-8:40 OverSky 0 0 VS 3 3 ThouSand Night
A3  22/10/13 8:40-9:00 TheMasK 3 3 VS 0 0 OverSky
A4  22/10/13 9:00-9:20 SayGooDBye 2 1 VS 2 3 ThouSand Night
A5  22/10/13 9:20-9:40 TheMasK 0 0 VS 3 3 ThouSand Night
A6  22/10/13 9:40-10:00 SayGooDBye 3 3 VS 0 0 OverSky
Group B
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
B1  22/10/13 10:00-10:20 Team Held No 3 2 VS 1 2 GoodBye AttackOnline
B2  22/10/13 10:20-10:40 uDiEmeDiE 3 3 VS 0 0 JengHa
B3  22/10/13 10:40-11:00 Team Held No 3 2 VS 1 2 uDiEmeDiE
B4  22/10/13 11:00-11:20 GoodBye AttackOnline 3 3 VS 0 0 JengHa
B5  22/10/13 11:20-11:40 Team Held No 3 3 VS 0 0 JengHa
B6  22/10/13 11:40-12:00 GoodBye AttackOnline 1 0 VS 3 3 uDiEmeDiE
Group C
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
C1  22/10/13 13:00-13:20 TFG Zin 3 3 VS 0 0 The Promiser
C2  22/10/13 13:20-13:40 Anby 0 0 VS 3 3 The OneShort
C3  22/10/13 13:40-14:00 TFG Zin 3 3 VS 0 0 Anby