តារាង ១៦ក្រុម សម្រាប់ខេត្តកំពង់សោម

November 3, 2013

 

១៦ ​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​​និង​ត្រូវ​បែង​​ចែក​ជា​ ៤ ពូល​( Group) ដែលមាន​ពូល A, B, C, និង D តាម​រយៈ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​។ ​ហើយក្រុម​និមួយៗ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វិល​ជុំជាមួយក្រុម​​ក្នុង​ Group របស់​ខ្លួន​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យក​ពិន្ទុ​និង​ចំណាត់​លេខ១និង​លេខ​២​​ក្នុង Group របស់​ខ្លួន​ទើប​មាន​សិទ្ធិ​ឈាន​ជើង​ចូល​ក្រុម​វគ្គ​​ប្រកួត​បន្ទាប់។​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ពូល​និមួយៗ​

ការប្រកួតជម្រុះ​ជុំទី១

Group A
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
A1 05/11/13 9:00-9:20 EyHaz 3 2 VS 1 2 CMR
A2 05/11/13 9:20-9:40 ShiShaYanGJov 0 0 VS 3 3 DontThink
A3 05/11/13 9:40-10:00 EyHaz 2 1 VS 2 3 ShiShaYanGJov
A4 05/11/13 10:00-10:20 CMR 2 1 VS 2 3 DontThink
A5 05/11/13 10:20-10:40 EyHaz 3 2 VS 1 2 DontThink
A6 05/11/13 10:40-11:00 CMR 3 3 VS 0 0 ShiShaYanGJov
Group B
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
B1 05/11/13 11:00-11:20 UnDead 3 3 VS 0 0 DengNov
B2 05/11/13 11:20-11:40 TBSerious 3 3 VS 0 1 teamDiDaLL
B3 05/11/13 11:40-12:00 UnDead 3 3 VS 0 1 TBSerious
B4 05/11/13 13:00-13:20 DengNov 0 0 VS 3 3 teamDiDaLL
B5 05/11/13 13:20-13:40 UnDead 3 3 VS 0 0 teamDiDaLL
B6 05/11/13 13:40-14:00 DengNov 0 0 VS 3 3 TBSerious
Group C
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
C1 05/11/13 14:00-14:20 Sabay Team 0 0 VS 3 Win HurricaneShooters
C2 05/11/13 14:20-14:40 Sam Mong 2 1 VS 2 3 YouKnowTNT
C3 05/11/13 14:40-115:00 Sabay Team 0 0 VS 3 Win Sam Mong
C4 05/11/13 15:00-15:20 HurricaneShooters 3 3 VS 0 1 YouKnowTNT
C5 05/11/13 15:20-15:40 Sabay Team 0 0 VS 3 Win YouKnowTNT
C6 05/11/13 15:40-16:00 HurricaneShooters 3 3 VS 0 0 Sam Mong
Group D
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
D1 05/11/13 16:00-16:20 Team4Lose 0 0 VS 3 Win Sabay Team
D2 05/11/13 16:20-16:40 OyDeng 3 3 VS 0 0 Nice To Meet U
D3 05/11/13 16:40-17:00 Team4Lose 1 0 VS 3 3 OyDeng
D4 05/11/13 17:00-17:20 Sabay Team 0 0 VS 3 Win Nice To Meet U
D5 05/11/13 17:20-17:40 Team4Lose  3 3 VS 0 1 Nice To Meet U
D6 05/11/13 17:40-18:00 Sabay Team 0 0 VS 3 Win OyDeng

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 09/11/13 9:45-10:15 DontThink  5 VS 3 TBSerious
A2 09/11/13 10:55-11:25 HurricaneShooters 5 VS  1 Team4Lose
A3 09/11/13 15:10-15:40 CMR  2 VS 5 UnDead
A4 09/11/13 16:20-16:50 YouKnowTNT 5 VS  2 OyDeng

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 10/11/13 9:45-10:15  DontThink  1 VS 5 HurricaneShooters
B2 10/11/13 14:05-14:35 UnDead 5 VS  2 YouKnowTNT

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 10/11/13 16:20 -16:50 HurricaneShooters 5 VS  2 Winner B2