តារាង ១៦ក្រុម សម្រាប់វគ្កផ្តាច់ព្រ័ត្រ

November 19, 2013

 

១៦ ​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​​និង​ត្រូវ​បែង​​ចែក​ជា​ ៤ ពូល​( Group) ដែលមាន​ពូល A, B, C, និង D តាម​រយៈ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​។ ​ហើយក្រុម​និមួយៗ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វិល​ជុំជាមួយក្រុម​​ក្នុង​ Group របស់​ខ្លួន​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យក​ពិន្ទុ​និង​ចំណាត់​លេខ១និង​លេខ​២​​ក្នុង Group របស់​ខ្លួន​ទើប​មាន​សិទ្ធិ​ឈាន​ជើង​ចូល​ក្រុម​វគ្គ​​ប្រកួត​បន្ទាប់។​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ពូល​និមួយៗ​

ការប្រកួតជម្រុះ​ជុំទី១

Group A
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
A1 20/11/13 9:00-9:20 Team1MaT 2 1 VS 2 3 The PremieR
A2 20/11/13 9:20-9:40 The PremieR 0 0 VS 3 3 FiveMilitary
A3 20/11/13 9:40-10:00 Team1MaT 1 0 VS 3 3 Expandable
A4 20/11/13 10:00-10:20 Expandable 3 2 VS 1 2 FiveMilitary
A5 20/11/13 10:20-10:40 Team1MaT 1 0 VS 3 3 FiveMilitary
A6 20/11/13 10:40-11:00 The PremieR 3 3 VS 0 1 Expandable
Group B
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
B1 20/11/13 11:00-11:20 UnDead 3 3 VS 0 0 WeAreTheJa
B2 20/11/13 11:20-11:40 TheJa 0 0 VS 3 3 YouWillKnow
B3 20/11/13 11:40-12:00 YouWillKnow 3 3 VS 0 1 WeAreTheJa
B4 20/11/13 13:00-13:20 TheJa 3 3 VS 0 1 UnDead
B5 20/11/13 13:20-13:40 TheJa 3 3 VS 0 1 WeAreTheJa
B6 20/11/13 13:40-14:00 YouWillKnow 3 3 VS 0 0 UnDead
Group C
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
C1 20/11/13 14:00-14:20 NeverCare 3 3 VS 0 0 TorNaDoOfCA
C2 20/11/13 14:20-14:40 TorNaDoOfCA 0 0 VS 3 3 TheMagic
C3 20/11/13 14:40-115:00 NeverCare 3 2 VS 1 2 DengSrabHai
C4 20/11/13 15:00-15:20 DengSrabHai 3 3 VS 0 0 TheMagic
C5 20/11/13 15:20-15:40 NeverCare 3 3 VS 1 0 TheMagic
C6 20/11/13 15:40-16:00 DengSrabHai 1 0 VS 3 3 TorNaDoOfCA
Group D
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
D1 20/11/13 16:00-16:20 Som Klach 0 0 VS 3 3 TeamKillAll
D2 20/11/13 16:20-16:40 TheChance 3 2 VS 1 2 HerricanShooters
D3 20/11/13 16:40-17:00 HerricanShooters 2 1 VS 2 3 TeamKillAll
D4 20/11/13 17:00-17:20 TheChance 3 3 VS 0 0 Som Klach
D5 20/11/13 17:20-17:40 TheChance 2 1 VS 2 3 TeamKillAll
D6 20/11/13 17:40-18:00 Som Klach 0 0 VS 3 3 HerricanShooters

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 30/11/13 9:45-10:15 FiveMilitary VS TheChance
A2 30/11/13 10:55-11:25 YouWillKnow VS TorNaDoOfCA
A3 30/11/13 15:10-15:40 NeverCare 5 VS 1 TheJa
A4 30/11/13 16:20-16:50 TeamKillAll VS Expandable

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 30/11/13 9:45-10:15 FiveMilitary 4 VS 5 YouWillKnow
B2 30/11/13 14:05-14:35 NeverCare 5 VS 3 Expandable

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 30/11/13 16:20 -16:50 YouWillKnow 5 VS 4 NeverCare