ឡូយមែន!​ អ្នកប្រម៉ាញ់ទីក្រុង

February 23, 2012

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ខាងមុខនេះ សេវាកម្ម AK Online បានធ្វើការ update នូវ version ថ្មីមួយទៀត​ហើយគី​ 2.1.6.349 (City Hunter) ដែលជា Version បង្ហាញពីភាពឡូវឆាយរបស់អ្នក

 • ផែនទីសង្គ្រាម​ថ្មី

  បន្ថែមនូវផែនទីថ្មីដែលមានទីតាំងថ្មី និងធំទូលាយ ជាច្រើនដែលធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ​ចូលកំសាន្ដ។

  • ចូល​កម្សាន្ត​ទទួល​រង្វាន់

   សំរាប់ការចូលកំសាន្ដលើកទី1អ្នកកំសាន្តទាំងអស់នឹងទទួលបាន 10 Special bandage ភ្លាម។

   • Online ទទួល​រង្វាន់

    ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១២ អ្នក​ចូល​កម្សាន្ត​ទាំងអស់​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
    Online តាម​ម៉ោង

    ១-គ្រាន់តែ Online ​រយៈពេល​៥ម៉ោង ទទួលបាន Assault Rifle Bullet Card (៣ថ្ងៃ)
    ២-គ្រាន់តែ Online ១០ម៉ោង រយៈពេល​ ​ទទួលបាន Robot Dance (៣ថ្ងៃ)
    ៣-គ្រាន់តែ Online ១៥ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Grenade Pack Lv1 (៣ថ្ងៃ)
    ៤-គ្រាន់តែ Online ២០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Protect Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
    ៥-គ្រាន់តែ Online ២៥​ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន HeadShot Honor Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
    ៦-គ្រាន់តែ Online ៣០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Silver Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
    ៧-គ្រាន់តែ Online ៣៥ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Honor Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
    ៨-គ្រាន់តែ Online ៤០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Quick Switch Gun Card (៣ថ្ងៃ)
    ៩-គ្រាន់តែ Online ៤៥ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Quick Add Bullet Card (៣ថ្ងៃ)
    ១០-គ្រាន់តែ Online ៥០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Mine74 (៣ថ្ងៃ)
    ១១-គ្រាន់តែ Online ៦០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Blade (៣ថ្ងៃ)
    ១២-គ្រាន់តែ Online ៧០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Find Pointing Eagle Pistol (៣ថ្ងៃ)z
    ១៣-គ្រាន់តែ Online ៨០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន M14A1 Sniper (៣ថ្ងៃ)
    ១៤-គ្រាន់តែ Online ៩០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន RG6 (៣ថ្ងៃ)
    ១៥-គ្រាន់តែ Online ១០០ម៉ោង រយៈពេល ​ទទួលបាន M202A1 (៣ថ្ងៃ)

    Online តាម​ថ្ងៃ

    ១- Online រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ ទទួលបាន White Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
    ២- Online រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ ទទួលបាន Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
    ៣- Online រយៈពេល​ ២១ថ្ងៃ ទទួលបាន Widow Item Coupon​ ដែល​អាច​ប្តូរ​អាវុធបាន​ចំនួន ១០ថ្ងៃ
    ៤- Online រយៈពេល​ ២៨ថ្ងៃ ទទួលបាន Widow Item Coupon​ ដែល​អាច​ប្តូរ​អាវុធបាន​ចំនួន ១០ថ្ងៃ

 • ប្រកួតឈ្នះ​នឹងទទួលរង្វាន
  ១-ឈ្នះ ចំនួន ៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ២-ឈ្នះ ចំនួន ១០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៣-ឈ្នះ ចំនួន ១៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៤-ឈ្នះ ចំនួន ២០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៥-ឈ្នះ ចំនួន ២៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៦-ឈ្នះ ចំនួន ៣០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៧-ឈ្នះ ចំនួន ៣៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៨-ឈ្នះ ចំនួន ៤០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៩-ឈ្នះ ចំនួន ៤៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១០-ឈ្នះ ចំនួន ៥០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១១-ឈ្នះ ចំនួន ៦០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១២-ឈ្នះ ចំនួន ៧០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១៣-ឈ្នះ ចំនួន ៨០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១៤-ឈ្នះ ចំនួន ៩០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១៥-ឈ្នះ ចំនួន ១០០ដង ទទួលបាន Winner Egg
 • កម្ទេច​សត្រូវ​ច្រើន​ទទួល​រង្វាន់​ច្រើន
  ១-កម្ទេច​ ២០០នាក់​ ទទួលបាន Killer Egg
  ២-កម្ទេច​ ៥០០នាក់ ទទួលបាន Killer Egg

 • ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​សំភារៈ​ថ្មីៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត