ពិធីគម្រប់ខួប៤ឆ្នាំរបស់ AK Online

September 29, 2014

ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅការិយាល័យ Sabay ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល BS ដើម្បីប្រារព្ធពិធីគម្រប់ខួប៤ឆ្នាំរបស់ AK Online និងទទួលរង្វាន់ពិសេសពី AK Online.

អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ៖

-ចុចពាក្យ”Join” នៅក្នុងទំព័រព្រឹត្តិការណ៍ ពិធីគម្រប់ខួប៤ឆ្នាំរបស់ AK Online

-មកកាន់ការិយាល័យ Sabay ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល BS

-Check-in ក្នុង Facebook របស់អ្នក ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយពាក្យ AK’s 4th Anniversary

+ចំនាំ៖

-កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ពីម៉ោង៨ព្រឹក រហូតដល់ ម៉ោង៨យប់

-យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ជានំCake និងភេជ្ជៈសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួម ៥០០នាក់ ដំបូងប៉ុណ្ណោះ។

-រង្វាន់ពិសេសពី AK Online ផ្តល់ជូនតែអ្នកដែលបានចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះ។


ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់លេខ ០២៣ ៨៨ ៣០០០។

AK Team