១៦ក្រុមកំពង់សោម

October 6, 2014

១៦ ​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​​និង​ត្រូវ​បែង​​ចែក​ជា​ ៤ ពូល​( Group) ដែលមាន​ពូល A, B, C, និង D តាម​រយៈ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​។ ​ហើយក្រុម​និមួយៗ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វិល​ជុំជាមួយក្រុម​​ក្នុង​ Group របស់​ខ្លួន​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យក​ពិន្ទុ​និង​ចំណាត់​លេខ១និង​លេខ​២​​ក្នុង Group របស់​ខ្លួន​ទើប​មាន​សិទ្ធិ​ឈាន​ជើង​ចូល​ក្រុម​វគ្គ​​ប្រកួត​បន្ទាប់។​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ពូល​និមួយៗ​៖

ការប្រកួតជម្រុះ​ជុំទី១

Group A
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
A1 08/10/14 8:00 Love to Kill 0 1 VS 3 3 PC_Don’tthink
A2 08/10/14 8:20 The ExcellenT 3 3 VS 0 AK Sabay Team
A3 08/10/14 8:40 Love to Kill 3 3 VS 0 1 The ExcellenT
A4 08/10/14 9:00 PC_Don’tthink 3 VS 0 AK Team
A5 08/10/14 9:20 Love to Kill 3 VS 0 AK Team
A6 08/10/14 9:40 PC_Don’tthink 2 1 VS 2 3 The ExcellenT
Group B
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
B1 08/10/14 10:00 Fighter 0 0 VS 3 3 Revenger
B2 08/10/14 10:20 Cyber KPS 1 0 VS 3 3 Standard
B3 08/10/14 10:40 Fighter 3 3 VS 0 0 Cyber KPS
B4 08/10/14 11:00 Revenger 3 2 VS 1 2 Standard
B5 08/10/14 11:20 Fighter 1 0 VS 3 3 Standard
B6 08/10/14 11:40 Revenger 3 3 VS 0 0 Cyber KPS
Group C
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
C1 08/10/14 13:00 Ot Klach 1 0 VS 3 3 Don’t Think
C2 08/10/14 13:20 CriminalX 3 3 VS 0 0 Kon Nek Srea
C3 08/10/14 13:40 Ot Klach 3 2 VS 1 2 CriminalX
C4 08/10/14 14:00 Don’t Think 3 3 VS 0 1 Kon Nek Srea
C5 08/10/14 14:20 Ot Klach 3 3 VS 0 0 Kon Nek Srea
C6 08/10/14 14:40 Don’t Think 3 VS 0 0 CriminalX
Group D
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
D1 08/10/14 15:00 The Soldier 1 0 VS 3 3 Knowledge Person
D2 08/10/14 15:20 5Element 1 0 VS 3 3 Deng Srab Hai
D3 08/10/14 15:40 The Soldier 0 0 VS 3 3 5Element
D4 08/10/14 16:00 Knowledge Person 2 1 VS 2 3 Deng Srab Hai
D5 08/10/14 16:20 The Soldier 0 0 VS 3 3 Deng Srab Hai
D6 08/10/14 16:40 Knowledge Person 3 3 VS 0 1 5Element

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 11/10/14 9:10 PC_Don’tthink  1 VS  5 Standard
A2 11/10/14 10:20 Revenger  4 VS  5 Knowledge Person
A3 11/10/14 2:00 Don’t Think  5 VS  1 Ot Klach
A4 11/10/14 2:30 Deng Srab hai  5 VS  1 Love 2 Kill

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 12/10/14 9:10 Standard  5 VS  0 Knowledge Person
B2 12/10/14 10:20 DontThink  2 VS  5 DengSrabHai

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 12/10/14 2:05 Standard  2 VS  5 DengSrabHai