ឈ្មោះ​ក្រុម​​ចូល​រួម​ប្រកួត AK CCC កំពង់សោម

October 6, 2014

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​ដ៏កក្រើក​ និង​​អស្ចារ្យ​​ជ្រើស​រើស​ ជើងឯក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៤​ ​(Cambodian Cyber Championship) នៅខេត្តកំពង់សោម រួចមកយើង​ទទួល​បាន​ក្រុម​​ដែល​​ចុះឈ្មោះប្រកួតចំនួន ១៦ ក្រុម៖

ឈ្មោះ​ក្រុម​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រកួត AK Online

No Team Name
1 DengSrabHai
2 DontThink
3 PC_Don’t Think
4 StanDard
5 Love To Kill
6 CriminalX
7 The EXCellenT
8 ​​Knowledge Person
9 5Element
10 FighTer
11 Kon Nek Srea
12 Cyber K P S
13 Ot Klach
14 Revenger
15 TheSoldier
16 AKTeam