១៦ក្រុមបាត់ដំបង

October 13, 2014

ការប្រកួតជម្រុះ​ជុំទី១

Group A
No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 18/10/14 9:10 NeverCare  5 VS  0 MakDengMakVai
A2 18/10/14 9:45 Wherethefish  3 VS  5 DontTryThis
A3 18/10/14 10:20 NoProblem  0 VS  5 SayGoodBye
A4 18/10/14 10:55 Overdie  5 VS  2 OneMore
A5 18/10/14 2:00 Secret  5 VS  1 The MAzz
A6 18/10/14 2:40 Last Stand  5 VS  3 EvoLuTion
A7 18/10/14 3:25 S4M1  5 VS  4 EPR
A8 18/10/14 4:00 DontAskme  0 VS  5 Mean Sov Na

ការប្រកួតជម្រុះ​ជុំទី២

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 19/10/14 9:00 NeverCare  5 VS  0 DontTryThis
B2 19/10/14 9:45 SayGoodBye  2 VS  5 Overdie
B3 19/10/14 10:20 Secret  5 VS  0 Last Stand
B4 19/10/14 10:50 S4M1  5 VS  2 Mean Sov Na

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 19/10/14 2:00 NeverCare  5 VS  2 Overdie
C2 19/10/14 3:30 Secret  5 VS  1 S4M1

 ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
D1 19/10/14 4:10 NeverCare 5 VS  3 Secret