១៦ក្រុមសៀមរាប

October 20, 2014

១៦ ​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​​និង​ត្រូវ​បែង​​ចែក​ជា​ ៤ ពូល​( Group) ដែលមាន​ពូល A, B, C, និង D តាម​រយៈ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​។ ​ហើយក្រុម​និមួយៗ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​វិល​ជុំជាមួយក្រុម​​ក្នុង​ Group របស់​ខ្លួន​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យក​ពិន្ទុ​និង​ចំណាត់​លេខ១និង​លេខ​២​​ក្នុង Group របស់​ខ្លួន​ទើប​មាន​សិទ្ធិ​ឈាន​ជើង​ចូល​ក្រុម​វគ្គ​​ប្រកួត​បន្ទាប់។​ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ពូល​និមួយៗ​៖

ការប្រកួតជម្រុះ​ជុំទី១

Group A
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
A1 22/10/14 8:00 SRFiveEagle  3 3 VS  0 1 TeamKlacEy
A2 22/10/14 8:20 CallOfDutY  3  3 VS  0 0 NothingToSay
A3 22/10/14 8:40 SRFiveEagle  0 0 VS 3 3 CallOfDutY
A4 22/10/14 9:00 TeamKlacEy  3 3 VS  0 0 NothingToSay
A5 22/10/14 9:20 SRFiveEagle 3  3 VS  0 0 NothingToSay
A6 22/10/14 9:40 TeamKlacEy 3  3 VS 0 0 CallOfDutY
Group B
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
B1 22/10/14 10:00 SomKlac  3  3 VS  0 0 Iknow Club
B2 22/10/14 10:20 TheRacer Team  3  3 VS  0 0 Team 1970
B3 22/10/14 10:40 SomKlac  3  3 VS  0 0 TheRacer Team
B4 22/10/14 11:00 Iknow Club  3  2 VS  1 2 Team 1970
B5 22/10/14 11:20 SomKlac  3  3 VS  0 0 Team 1970
B6 22/10/14 11:40 Iknow Club  3  2 VS  1 2 TheRacer Team
Group C
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
C1 22/10/14 13:00 TheThouSand 0  0 VS  3  3 TheMagic
C2 22/10/14 13:20 TheOrsZin 3  2 VS  1 2 MiLeNerX
C3 22/10/14 13:40 TheThouSand  0  0 VS  3  3 TheOrsZin
C4 22/10/14 14:00 TheMagic  3  3 VS  0  0 MiLeNerX
C5 22/10/14 14:20 TheThouSand  3  2 VS  1 2 MiLeNerX
C6 22/10/14 14:40 TheMagic  0  0 VS  3 3 TheOrsZin
Group D
No Date Time Team Name Result Score VS Score Result Team Name
D1 22/10/14 15:00 TheImaginary  2  1 VS 2 3 CriminalX2
D2 22/10/14 15:20 TheMarvelous  0  0 VS  3 3 Orn70
D3 22/10/14 15:40 TheImaginary  2  1 VS  2 3 TheMarvelous
D4 22/10/14 16:00 CriminalX2  0  0 VS  3 3 Orn70
D5 22/10/14 16:20 TheImaginary  2  1 VS  2 3 Orn70
D6 22/10/14 16:40 CriminalX2  0  0 VS  3 3 TheMarvelous

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
A1 25/10/14 9:10 TheOrsZin  2 VS  5 SomKlac
A2 25/10/14 10:00 TheMarvelous  0 VS  5 TeamKlacEy
A3 25/10/14 10:30 Iknow Club 5 VS  1 TheMagic
A4 25/10/14 11:00 CallOfDutY  2 VS  5 Orn70

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
B1 26/10/14 9:10 SomKlac  3 VS  5 TeamKlacEy
B2 –/10/14 10:30 Iknow Club  5 VS 3 Orn70

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Result VS Result Team Name
C1 26/10/14 2:45 TeamKlacEy  5 VS  4 Iknow Club