ឈ្មោះ​ក្រុម​​ចូល​រួម​ប្រកួត AK CCC​ ភ្នំពេញ

November 17, 2014

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​ដ៏កក្រើក​ និង​​អស្ចារ្យ​​ជ្រើស​រើស​ ជើងឯក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៤​ ​(Cambodian Cyber Championship) នៅខេត្តកំពង់សោម រួចមកយើង​ទទួល​បាន​ក្រុម​​ដែល​​ចុះឈ្មោះប្រកួតចំនួន ១៦ ក្រុម៖

ឈ្មោះ​ក្រុម​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ចូល​រួម​ប្រកួត AK Online

No Team Name
1 Who Am I
2 AnonyMous
3 YouWillKnow
4 FiveMilitary
5 DouBleKill
6 TheHellGate
7 RanGer
8 The PremieR
9 V Friend
10 KonErrry
11 Hurricane Shooters
12 Zers
13 We are Kmoch5
14 Team TemDeng
15 Modern StrikeR
16 Team LorLeng
17 The Troll
18 Vea Min Del Hah
19 KhernhHaiKlacTe
20 Be Right Back
21 The UnBlock
22 TryAgain
23 Come ON
24 7isNotSilent
25 Scissors
26 NhomNusEy
27 Silent Assassins
28 DengKlunOrn
29 I Know it
30 I Want YoU
31 DamShit
32 DaiChaV

ចំនែកឯ​​ ក្រុម​ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​ក្រុម​បម្រុង​​ ក្នុង​ករណី​ក្រុម​ទាំង ១៦ ខាង​លើ​អវត្តមាន​ឬ​ខក​ខាន​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ទាក់​ទង​ក្រុម​បម្រុង​​ឱ្យ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ជំនួស​ទៅ​តាម​លំដាប់​លំដោយ​ ហើយ​ក្រុម​បម្រុង៦ក្រុម​ នេះក៏​ត្រូវ​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ប្រកួត​ផង​ដែរ​។ បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​ក្រុម​​​បម្រុង​​ដែល​មិន​បាន​ចូល​រួម​ប្រកួត​​ យើងនឹង​ធ្វើ​ការ​ផ្ដល់​ជូន​វិញ​នូវ​ Sabay Coin ​នៅ​ពេល​ដែល​ការ​ប្រកួត​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។

No Team Name
1 EnemYTeam
2 Ambitious
3 WhoAmI
4 MDSmouSnE
5 Os Ling
6 kjel yey