សេចក្តីជូនដំណឹង!

May 7, 2015

AK Online សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទនូវ វគ្គ Star War ជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី​១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ នេះតទៅ។ យើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដំណឹងម្តងទៀត ប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលថ្មី។ សូមអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ជ្រាបជាដំណឹង! សូមអរគុណ!