សព្វាវុធ និងសម្ភារៈសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ CCC 2015

September 2, 2015

 

សព្វាវុធ និងសម្ភារៈ ដែលបានកំណត់សម្រាប់ការប្រកូតព្រឹត្តិការណ៍ CCC 2015​ មានដួចខាងក្រោម៖

Assault

Burner Creater Salamen AN94
KouPrey AK47 Diablo Satan

Sniper

Platinum Crossbow Slam AMR-2 Football M14A1

Shotgun

MATIC-AA12 Goal-Bicycle Kick Burning Fire

Sub_Gun

King MP5 Sonic -Soundwave MATIC-MP5

Pistol

Platinum Dual USP Devil’s Big Gun Goal-Double Kill
大黄蜂-Bee

Melee

Peak Sword Ice crystals SR-2 Punish of thunder

Throw

Kou Prey 82 Devil Bat Birthday Cake
Demons-Satan M18 M18-Y

Dance Card

Ghost Step Zombie Dance Soul
MJ Step Madness Burning Firebird
Touch MR.Rainbow

Items

Low-Key Magnificence Quick Switch Gun Card Quick Reload Bullet Card
M82A1 Bullet Card C4 Pliers Lightning Protection Card
Grenade Pack LV2 Protect Card LV2

Clothes

Death King Night Stalker SWAT Suit
Icy Moon/Night Dress Golden Dress

AK Team