ផែនទីសម្រាប់ការប្រកួត CCC ២០១៥!

September 2, 2015

សម្រាប់ការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ CCC ២០១៥ ខាងមុខនេះ គឺមានការផ្លាស់ប្តូរកែលំអជាច្រើនចំណុច។​ ចំនែកឯផែនទីដែលត្រូវដាក់ចូលដើម្បីអោយក្រុមប្រកួតជ្រើសរើសនោះក៏មានការផ្លស់ប្តូរដែរ។​ ខាងក្រោមនេះជាផែនទីដែលត្រូវដាក់សម្រាប់ការប្រកួត៖