តារាងការប្រកួត CCC 2015

September 22, 2015

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារានៃការប្រកួតទៅតាមតំបន់និមួយៗ៖

  • ចចកភ្លើងទិសអគ្នេយ៍

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 24/10/2015 13:10 OverCome(SVR1)
3 V 1 VFriend(KD3)
A2 24/10/2015 13:40 YouWillKnow (KD1) 3 V 1 Beyond_5(K.Cham2)
A3 24/10/2015 14:10 OverCome (SVR1)
3 V 2 Beyond_5 (K.Cham2)
A4 24/10/2015 14:55 YouWillKnow (KD1) 3 V 1 VFriend(KD3)
A5 24/10/2015 15:25 OverCome(SVR1)
2 V 3 YouWillKnow(KD1)
A6 24/10/2015 15:55 VFriend(KD3) 0 V 3 Beyond_5(K.Cham2)

 ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 24/10/2015 13:25 The First Five (K.Cham1) 3 V 0 IKnowIt(PV)
B2 24/10/2015 13:55 Gang-Ster(SVR2) 0 V 3 Secret Hurricane (KD2)
B3 24/10/2015 14:25 The First Five(K.Cham1) 3 V 0 Gang-Ster(SVR2)
B4 24/10/2015 15:10 Secret Hurricane (KD2) 3 V 0 IKnowIt(PV)
B5 24/10/2015 15:40 The First Five (K.Cham1) 2 V 3 Secret Hurricane (KD2)
B6 24/10/2015 16:10 Gang-Ster(SVR2) 0 V 3 IKnowIt(PV)

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
C1 24/10/2015 16:30 YouWillKnow (KD1) 5 V 2 The First Five(K.Cham1)
C2 24/10/2015 17:00 Secret Hurricane (KD2) 4 V 5 OverCome(SVR1)
  • ខ្លាកំណាចទិសឦសាន

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 31/10/2015 13:10 Tiger GNX (RTNK1)
3 V 0 UKnow_MDK (MDK)
A2 31/10/2015 13:40 Five_Furious (RTNK2) 3 V 0 The Guard OF KT (KRT1)
A3 31/10/2015 14:10 TigerGNX (RTNK1) 3 V 0 The Guard OF KT (KRT1)
A4 31/10/2015 14:55 Five_Furious 3 V 0 UKnow_MDK (MDK)
A5 31/10/2015 15:25 UKnow_MDK (MDK) 3 V 1 The Guard OF KT (KRT1)
A6 31/10/2015 15:55 Tiger GNX (RTNK1) 3 V 1 Five_Furious (RTNK2)

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 31/10/2015 13:25 First Blood (KRT2) 0 V 3 piramitNet (RTNK3)
B2 31/10/2015 13:55 Team_Depro(STTR) 1 V 3 GNX Killer (RTNK4)
B3 31/10/2015 14:25 Team Depro (STTR) 3 V 0 piramit Net (RTNK3)
B4 31/10/2015 15:10 First Blood (KRT2) 3 V 1 GNX Killer (RTNK4)
B5 31/10/2015 15:40 piramitNet (RTNK3) 2 V 3 GNX Killer (RTNK4)
B6 31/10/2015 16:10 Team Depro (STTR) 0 V 3 First Blood

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
C1 31/10/2015 16:30 Tiger GNX 5 V 2 GNX Killer
C2 31/10/2015 17:00 First Blood 0 V 5 Five_Furious
  • រាជសីហ៍ទិសឧត្ដរ

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 7/11/2015 13:10 The Chance (SR1)
3 V 2 The Master (ODMC2)
A2 7/11/2015 13:40 TiTan(SR2) 0 V 3 Team_Orn70n (KTHOM1)
A3 7/11/2015 14:10 The Chance (SR1)
1 V 3 Team_Orn70n (KTHOM1)
A4 7/11/2015 14:55 TiTan(SR2) 3 V 1 The Master (ODMC2)
A5 7/11/2015 15:25 The Master (ODMC2) 0 V 3 Team_Orn70n (KTHOM1)
A6 7/11/2015 15:55 The Chance (SR1) 3 V 0 TiTan (SR2)

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 7/11/2015 13:25 The_MarShal (KTHOM2) 3 V 1 JongSak(SR3)
B2 7/11/2015 13:55 The Error (ODMC1) 0 V 3 FiveDragon(SR4)
B3 7/11/2015 14:25 The Error (ODMC1) 2 V 3 JongSak(SR3)
B4 7/11/2015 15:10 The_MarShal (KTHOM2) 0 V 3 FiveDragon(SR4)
B5 7/11/2015 15:40 JongSak(SR3) 0 V 3 FiveDragon (SR4)
B6 7/11/2015 16:10 The Error (ODMC1) 1 V 3 The_MarShal (KTHOM2)

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
C1 7/11/2015 16:30 Team_Orn70n (KTHOM1) 5 V 2 The_MarShal (KTHOM2)
C2 7/11/2015 17:00 FiveDragon(SR4) 5 V 2 The Chance (SR1)

ការប្រកួតជ្រើសរើសលេខ៣

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
D 7/11/2015 17:30 The_MarShal (KTHOM2) 2 V 5 The Chance (SR1)
  • មយូរាគុជទិសពាយ័ព្យ

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 14/11/2015 13:10 NeverCare(K.Chnang1) 3 V 0 BeYond-Five CGP(Pailin)
A2 14/11/2015 13:40 BeYond-Five CGP(Pailin) 3 V 2 The DestroyeR(BTMC2)
A3 14/11/2015 14:10 BeYond-Five CGP(Pailin)
3 V 0 WillShowYou(BTB1)
A4 14/11/2015 14:55 WillShowYou(BTB1) 3 V 0 The DestroyeR(BTMC2)
A5 14/11/2015 15:25 NeverCare(K.Chnang1) 3 V 0 WillShowYou(BTB1)
A6 14/11/2015 15:55 The DestroyeR(BTMC2) 2 V 3 NeverCare(K.Chnang1)

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 14/11/2015 13:25 Banh Ngob Jol(BTB2) 1 V 3 NaGa5(K.Chnang2)
B2 14/11/2015 13:55 Five G-Mission(BTMC1) 3 V 1 OverDie(BTB3)
B3 14/11/2015 14:25 NaGa 5(K.Chnang2) 1 V 3 Five G-Mission(BTMC1)
B4 14/11/2015 15:10 NaGa5(K.Chnang2) 3 V 2 OverDie(BTB3)
B5 14/11/2015 15:40 OverDie(BTB3) 2 V 3 BanhNgobJol(BTB2)
B6 14/11/2015 16:10 Five G-Mission(BTMC1) 5 V 0 Banh Ngob Jol(BTB2)

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
C1 7/11/2015 16:30 NeverCare(K.Chnang1) 5 V 0 NaGa 5(K.Chnang2)
C2 7/11/2015 17:00 Five G-Mission(BTMC1) 2 V 5 WillShowYou(BTB1)

ការប្រកួតជ្រើសរើសលេខ៣

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
D 7/11/2015 17:30 NaGa 5(K.Chnang2) 2 V 5 Five G-Mission(BTMC1)
  • នាគរាជភូមិភាគកណ្ដាល

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 21/11/2015 13:10 Vfriend 3 V 1 Revenger
A2 21/11/2015 13:40 Immortal 3 V 1 NoEscape
A3 21/11/2015 14:10 Vfriend 3 V 0 Immortal
A4 21/11/2015 14:55 Revenger 2 V 3 NoEscape
A5 21/11/2015 15:25 Vfriend 1 V 3 NoEscape
A6 21/11/2015 15:55 Revenger 0 V 3 Immortal

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 21/11/2015 13:25 Zers 3 V 0 FiveMilitary
B2 21/11/2015 13:55 FiveMilitary 3 V 0 TheHellGate
B3 21/11/2015 14:25 Zers 3 V 0 FiveMilitary
B4 21/11/2015 15:10 FiveMilitary 3 V 1 TheHellGate
B5 21/11/2015 15:40 Zers 0 V 3 TheHellGate
B6 21/11/2015 16:10 FiveMilitary 3 V 0 FiveMilitary

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Team Name Team Name
VFriend Zers
Immortal FiveMilitary
  • សិង្ហសមុទ្រទិសនិរតី

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 9/12/2015 13:10 BattleFight(K.Som1)
2 V 3 ReGretLess(K.Speu)
A2 9/12/2015 13:40 Struck(Kampot 2) 0 V 3 standard(K.Som4)
A3 9/12/2015 14:10 BattleFight(K.Som1)
3 V 1 Struck(Kampot 2)
A4 9/12/2015 14:55 ReGretLess(K.Speu) 2 V 3 standard(K.Som4)
A5 9/12/2015 15:25 BattleFight(K.Som1) 2 V 3 standard(K.Som4)
A6 9/12/2015 15:55 ReGretLess(K.Speu) 1 V 3 Struck(Kampot 2)

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 9/12/2015 13:25 Don’t think(K.Som2) 3 V 0 FaceTheReality(Takeo)
B2 9/12/2015 13:55 Nothing to Say(Kampot 1) 0 V 3 Never give up(K.Som3)
B3 9/12/2015 14:25 Don’t think(K.Som2) 0 V 3 Nothing to Say(Kampot 1)
B4 9/12/2015 14:10 FaceTheReality(Takeo) 3 V 0 Never give up(K.Som3)
B5 9/12/2015 15:40 Don’t think(K.Som2) 3 V 1 Never give up(K.Som3)
B6 9/12/2015 16:10 FaceTheReality(Takeo) 2 V 3 Nothing to Say(Kampot 1)

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
C1 9/12/2015 16:30 standard(K.Som4) 5 V 1 Nothing to Say(Kampot 1)
C2 9/12/2015 17:00 Don’t think(K.Som2) 3 V 5 BattleFight(K.Som1)

The_MarShal (KTHOM2)