រប្រៀបចុះឈ្មោះ

September 22, 2015

ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រកួតCCC2015​ អ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ mysabay.com.kh ហើយធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម:

 

1.ចុចលើពាក្យ<<ការប្រកួត>>

 

 

2.ជ្រើសរើសយកTournamentប្រចាំតំបន់របស់អ្នក . ឧទាហរណ៍ <<Svang Rieng>>

 

 

3.ចុចលើពាក្យ<<ក្រុម>>

 

 

4.បនា្ទប់មកចុចលើពាក្យ<<ក្រុមថ្មី>>

 5.វានឹងបងា្ហញផ្ទាំងដូចខាងក្រោមដោយតម្រូវអោយយើងវាយបំពេញឈ្មោះក្រុម
 (ចំណាំ​ឈ្មោះក្រុមអាចដាក់បានតែ១៦អក្សរប៉ុណ្ណោះ)6.ចុចលើពាក្យ<<អញ្ចើញ>>ដើម្បីអញ្ចើញសមាជិកចូលក្រុម7.បញ្ចូលលេខIDរបស់គណនីដែលយើងចង់អញ្ចើញអោយចូលក្រុម

 

 

8.សមាជិកត្រូវបើកaccountដើម្បីចុចលើពាក្យ<<យល់ព្រម>>

 

 

9.ខាងក្រោមនេះជាក្រុមដែលមានសិទិ្ទពេញលេញដើម្បីប្រកួត

 

(ចំណាំ: Sabay មានសិទ្ទិកែប្រែដោយមិនចាំបាច់ជំរាបទុកមុន)