សិទ្ធិនារី AK ផ្ដល់កាដូរអ្វីខ្លះ?

March 1, 2012

សំរាប់ថ្ងៃទី៧ ខែមិនានេះ​សេវាកម្សាន្ដ AK Online បាននាំមកនូវការ update នូវ version ថ្មីមួយដែល​មិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺ 2.1.6.350។​ជាពិសេស version នេះផ្ដល់ជូននូវកាដូរជាច្រើនដូចជា៖ បញ្ចុះ​តម្លៃ​៥០%រាល់​ការ​ជាវ​សំលៀក​បំពាក់​នារីៗ​ទាំង​អស់រយៈ​ពេល​២ថ្ងៃ​ ពីថ្ងៃទី៧ ដល់​ថ្ងៃទី៨​ និងចូលកម្សាន្ដទទួល​បាន​សំភារៈ​ល្អៗ​ជាច្រើនទៀត។ មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង version នេះមានបន្ថែមជូននូវ៖ សម្ភារៈ​ល្អៗ សំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យ និងឆើតឆាយ សព្វាវុធទំនើបៗ​ និងផែនទីថ្មី​ៗសំរាប់​បង្កើន​នូវភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ដ។

 • ផែនទីសង្គ្រាម​ថ្មី

  នៅ version ថ្មីនេះមានបន្ថែមជូននូវផែនទីថ្មីគឺៈ​ Bodleian Library (Ghost Mode)

 • ចូលកម្សាន្ដទទួលរង្វាន់

  សំរាប់ version នេះ​អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំង​អស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​ដំបូង​ទទួលបាន​​សំភារៈ​ល្អៗ​ដូចជា៖​ Devil Magic Wand (3days)​ សម្រាប់តូអង្គជាបុរស និង Elegant Lollipop (3days)​ សម្រាប់តូអង្គជានារី។

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធពិសេសៗ

  បន្ទាប់ពី​ការ update នូវ​ version 2.1.6.350 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចបញ្ចូល AK Gold​ ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែមិនាដើម្បីទទួល​បាន​សព្វាវុធ​ពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖
  1.​ បញ្ចូល AK Gold ចំនួន ២០០ ទទួលបាន Ice Cream Golden Sword(60ថ្ងៃ)

  2.​​ បញ្ចូល AK Gold ចំនួន ៤០០ ទទួលបាន Golden AWP(60ថ្ងៃ)

  3. បញ្ចូល AK Gold ចំនួន ៨០០ ទទួលបាន Golden Xm8(60ថ្ងៃ)

 • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

  ក្រោយពីផុតកំណត់ថ្ងៃដែលបញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធពិសេសៗហើយ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមិនាដល់ថ្ងៃទី៥ ខែមេសា អ្នកកម្សាន្ដទាំង​អស់​គ្រាន់តែចំណាយអស់ ៤០០ Gold​ នឹងទទួលបានៈ Shadow Peak(30ថ្ងៃ)

 • Online តាមម៉ោងសំរាប់ទទួលរង្វាន់

  ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ខែមិនា ដល់ថ្ងៃ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២​ អ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់គ្រាន់តែចូលកម្សាន្ដនឹងទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖
  ១-គ្រាន់តែ Online ​រយៈពេល​៥ម៉ោង ទទួលបាន Assault Rifle Bullet Card (៣ថ្ងៃ)
  ២-គ្រាន់តែ Online ១០ម៉ោង រយៈពេល​ ​ទទួលបាន Robot Dance (៣ថ្ងៃ)
  ៣-គ្រាន់តែ Online ១៥ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Grenade Pack Lv1 (៣ថ្ងៃ)
  ៤-គ្រាន់តែ Online ២០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Protect Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
  ៥-គ្រាន់តែ Online ២៥​ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន HeadShot Honor Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
  ៦-គ្រាន់តែ Online ៣០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Silver Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
  ៧-គ្រាន់តែ Online ៣៥ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Honor Card Lv1 (៣ថ្ងៃ)
  ៨-គ្រាន់តែ Online ៤០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Quick Switch Gun Card (៣ថ្ងៃ)
  ៩-គ្រាន់តែ Online ៤៥ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Quick Add Bullet Card (៣ថ្ងៃ)
  ១០-គ្រាន់តែ Online ៥០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Mine74 (៣ថ្ងៃ)
  ១១-គ្រាន់តែ Online ៦០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Blade (៣ថ្ងៃ)
  ១២-គ្រាន់តែ Online ៧០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន Find Pointing Eagle Pistol (៣ថ្ងៃ)
  ១៣-គ្រាន់តែ Online ៨០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន M14A1 Sniper (៣ថ្ងៃ)
  ១៤-គ្រាន់តែ Online ៩០ម៉ោង រយៈពេល​ ទទួលបាន RG6 (៣ថ្ងៃ)
  ១៥-គ្រាន់តែ Online ១០០ម៉ោង រយៈពេល ​ទទួលបាន M202A1 (៣ថ្ងៃ)

 • Online តាមថ្ងៃសំរាប់ទទួលរង្វាន់

  ១- Online រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ ទទួលបាន White Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
  ២- Online រយៈពេល​ ១៤ថ្ងៃ ទទួលបាន Tiger 95 (៧ថ្ងៃ)
  ៣- Online រយៈពេល​ ២១ថ្ងៃ ទទួលបាន Widow Item Coupon​ ដែល​អាច​ប្តូរ​អាវុធបាន​ចំនួន ១០ថ្ងៃ
  ៤- Online រយៈពេល​ ២៨ថ្ងៃ ទទួលបាន Widow Item Coupon​ ដែល​អាច​ប្តូរ​អាវុធបាន​ចំនួន ១០ថ្ងៃ

 • ប្រកួតឈ្នះ​នឹងទទួលរង្វាន់

  ១-ឈ្នះ ចំនួន ៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ២-ឈ្នះ ចំនួន ១០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៣-ឈ្នះ ចំនួន ១៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៤-ឈ្នះ ចំនួន ២០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៥-ឈ្នះ ចំនួន ២៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៦-ឈ្នះ ចំនួន ៣០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៧-ឈ្នះ ចំនួន ៣៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៨-ឈ្នះ ចំនួន ៤០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ៩-ឈ្នះ ចំនួន ៤៥ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១០-ឈ្នះ ចំនួន ៥០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១១-ឈ្នះ ចំនួន ៦០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១២-ឈ្នះ ចំនួន ៧០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១៣-ឈ្នះ ចំនួន ៨០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១៤-ឈ្នះ ចំនួន ៩០ដង ទទួលបាន Winner Egg
  ១៥-ឈ្នះ ចំនួន ១០០ដង ទទួលបាន Winner Egg

 • កម្ទេច​សត្រូវ​ច្រើន​ទទួល​រង្វាន់​ច្រើន

  ១-កម្ទេច​ ២០០នាក់​ ទទួលបាន Killer Egg
  ២-កម្ទេច​ ៥០០នាក់ ទទួលបាន Killer Egg

 • សំភារៈល្អៗនៅក្នុង Version 2.1.6.350