ចចកភ្លើងទិសអគ្នេយ៍

November 3, 2015

ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកវគ្គជម្រុះប្រចាំតំបន់ចចកភ្លើងទិសអគ្នេយ៍

ឈ្មោះក្រុមដែលបានចូលរួម៖

ព្រៃវែង

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
The_RooSter Devil_Blue
Dragon*Evil* IKnowIt
The_GK We Are One

ស្វាយរៀង

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
Team MaFia Gang-Ster
OverCome Kon Khmer_Pikeat

កំពង់ចាម

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
The_FirstFive The_FivESis
BeYond-5 Silent Assassins
The_BokKbal The_Cyber7
Just Kidding MildSeven KPC

កណ្តាល

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
YouWillKnow Evolution
Immortal 70Smos Is Back
Vfriend Ot-Jes-Klach

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារានៃការប្រកួតនៅតំបន់ចចកភ្លើងទិសអគ្នេយ៍

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 24/10/2015 13:10 OverCome(SVR1)
3 V 1 VFriend(KD3)
A2 24/10/2015 13:40 YouWillKnow (KD1) 3 V 1 Beyond_5(K.Cham2)
A3 24/10/2015 14:10 OverCome (SVR1)
3 V 2 Beyond_5 (K.Cham2)
A4 24/10/2015 14:55 YouWillKnow (KD1) 3 V 1 VFriend(KD3)
A5 24/10/2015 15:25 OverCome(SVR1)
2 V 3 YouWillKnow(KD1)
A6 24/10/2015 15:55 VFriend(KD3) 0 V 3 Beyond_5(K.Cham2)

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 24/10/2015 13:25 The First Five (K.Cham1) 3 V 0 IKnowIt(PV)
B2 24/10/2015 13:55 Gang-Ster(SVR2) 0 V 3 Secret Hurricane (KD2)
B3 24/10/2015 14:25 The First Five(K.Cham1) 3 V 0 Gang-Ster(SVR2)
B4 24/10/2015 15:10 Secret Hurricane (KD2) 3 V 0 IKnowIt(PV)
B5 24/10/2015 15:40 The First Five (K.Cham1) 2 V 3 Secret Hurricane (KD2)
B6 24/10/2015 16:10 Gang-Ster(SVR2) 0 V 3 IKnowIt(PV)

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
C1 24/10/2015 16:30 YouWillKnow (KD1) 5 V 2 The First Five(K.Cham1)
C2 24/10/2015 17:00 Secret Hurricane (KD2) 4 V 5 OverCome(SVR1)

 

អបអរ​សារទរ​ដល់​ក្រុម YouWillKnow និង Overcome ដែលទទួលជ័យ​ជម្នះក្នុងការប្រកួតប្រចាំតំបន់ ចចកភ្លើងទិសអគ្នេយ៍ ក្រុមទាំងពីរត្រូវ​ប្រកួតគ្នាដណ្ដើមយកជើងឯកប្រចាំតំបន់នៅថ្ងៃទី១១ខែធ្នូ មុនឈានទៅ​ប្រកួតវគ្គជុំផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលមាន១៦ក្រុមមកពីគ្រប់តំបន់នៅថ្ងៃបន្ទាប់។