ខ្លាកំណាចទិសឦសាន

November 3, 2015

ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកប្រចាំតំបន់ ខ្លាកំណាចទិសឦសាន

 

ឈ្មោះក្រុមដែលបានចូលរួម៖

ក្រចេះ

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
First-_-Blood The Guard OF KT
[HunII]MaFia[KT] Kratie_Province

ស្ទឹងត្រែង

ល.រ ឈ្មោះក្រុម
Team_Depro

រតនគីរី

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
Neak Pikheat Pinoy The Loser
GNX Killer II GNX KILLER
Tiger GNX Never Lose
Five_Furious

មណ្ឌលគីរី

ល.រ ឈ្មោះក្រុម
UKnow_MDK

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារានៃការប្រកួតនៅតំបន់ខ្លាកំណាចទិសឦសាន

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 31/10/2015 13:10 Tiger GNX (RTNK1)
3 V 0 UKnow_MDK (MDK)
A2 31/10/2015 13:40 Five_Furious (RTNK2) 3 V 0 The Guard OF KT (KRT1)
A3 31/10/2015 14:10 TigerGNX (RTNK1) 3 V 0 The Guard OF KT (KRT1)
A4 31/10/2015 14:55 Five_Furious 3 V 0 UKnow_MDK (MDK)
A5 31/10/2015 15:25 UKnow_MDK (MDK) 3 V 1 The Guard OF KT (KRT1)
A6 31/10/2015 15:55 Tiger GNX (RTNK1) 3 V 1 Five_Furious (RTNK2)

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 31/10/2015 13:25 First Blood (KRT2) 0 V 3 piramitNet (RTNK3)
B2 31/10/2015 13:55 Team_Depro(STTR) 1 V 3 GNX Killer (RTNK4)
B3 31/10/2015 14:25 Team Depro (STTR) 3 V 0 piramit Net (RTNK3)
B4 31/10/2015 15:10 First Blood (KRT2) 3 V 1 GNX Killer (RTNK4)
B5 31/10/2015 15:40 piramitNet (RTNK3) 2 V 3 GNX Killer (RTNK4)
B6 31/10/2015 16:10 Team Depro (STTR) 0 V 3 First Blood

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
C1 31/10/2015 16:30 Tiger GNX 5 V 2 GNX Killer
C2 31/10/2015 17:00 First Blood 0 V 5 Five_Furious

 

អបអរ​សារទរ​​ដល់​ក្រុម Tiger GNX និង Five_Furious ដែល​ទទួល​ជ័យ​​ជម្នះ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រចាំ​តំបន់ ខ្លាកំណាចទិសឦសាន ក្រុម​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​​​ប្រកួត​​គ្នា​​ដណ្ដើម​​យក​​ជើង​​ឯក​​ប្រចាំ​​តំបន់​​នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ មុន​​ឈាន​​ទៅ​​ប្រកួត​វគ្គ​ជុំ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ដែល​មាន​១៦ក្រុម​មក​ពី​គ្រប់​តំបន់​នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់។