រាជសីហ៍ទិសឧត្ដរ

November 10, 2015

ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកប្រចាំតំបន់ រាជសីហ៍ទិសឧត្ដរ

ឈ្មោះក្រុមដែលបានចូលរួម៖

 

សៀមរាប

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
IKnow_CluB The Chance
3Era_RamPage Never Know
FiveDragoN ១០ TiTaN
Five-Attack ១១ JongSak
Jam Ta Klach ១២ 3Era_OuTrage
TeamTheOK ១៣ TheMagic
In one Die one

ឧត្ដរមានជ័យ

ល.រ ឈ្មោះក្រុម
The_WeatheR

កំពង់ធំ

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
Team_Orn70 The_MarShal

 

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារានៃការប្រកួតនៅតំបន់ រាជសីហ៍ទិសឧត្ដរ

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 7/11/2015 13:10 The Chance (SR1)
3 V 2 The Master (ODMC2)
A2 7/11/2015 13:40 TiTan(SR2) 0 V 3 Team_Orn70n (KTHOM1)
A3 7/11/2015 14:10 The Chance (SR1)
1 V 3 Team_Orn70n (KTHOM1)
A4 7/11/2015 14:55 TiTan(SR2) 3 V 1 The Master (ODMC2)
A5 7/11/2015 15:25 The Master (ODMC2) 0 V 3 Team_Orn70n (KTHOM1)
A6 7/11/2015 15:55 The Chance (SR1) 3 V 0 TiTan (SR2)

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 7/11/2015 13:25 The_MarShal (KTHOM2) 3 V 1 JongSak(SR3)
B2 7/11/2015 13:55 The Error (ODMC1) 0 V 3 FiveDragon(SR4)
B3 7/11/2015 14:25 The Error (ODMC1) 2 V 3 JongSak(SR3)
B4 7/11/2015 15:10 The_MarShal (KTHOM2) 0 V 3 FiveDragon(SR4)
B5 7/11/2015 15:40 JongSak(SR3) 0 V 3 FiveDragon (SR4)
B6 7/11/2015 16:10 The Error (ODMC1) 1 V 3 The_MarShal (KTHOM2)

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
C1 7/11/2015 16:30 Team_Orn70n (KTHOM1) 5 V 2 The_MarShal (KTHOM2)
C2 7/11/2015 17:00 FiveDragon(SR4) 5 V 2 The Chance (SR1)

ការប្រកួតជ្រើសរើសលេខ៣

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
D 7/11/2015 17:30 The_MarShal (KTHOM2) 2 V 5 The Chance (SR1)

 

អបអរ​សារទរ​​ដល់​ក្រុម Team Orn70, FiveDragoN និង TheChance ដែល​ទទួល​ជ័យ​​ជម្នះ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រចាំ​តំបន់ រាជសីហ៍ទិសឧត្ដរ ក្រុម​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​​​ប្រកួត​​គ្នា​​ដណ្ដើម​​យក​​ជើង​​ឯក​​ប្រចាំ​​តំបន់​​នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ មុន​​ឈាន​​ទៅ​​ប្រកួត​វគ្គ​ជុំ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ដែល​មាន​១៦ក្រុម​មក​ពី​គ្រប់​តំបន់​នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់។