មយូរាគុជទិសពាយ័ព្យ

November 16, 2015

ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកប្រចាំតំបន់ មយូរាគុជទិសពាយ័ព្យ

ឈ្មោះក្រុមដែលបានចូលរួម៖

 

កំពង់ឆ្នាំង

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
NeverCare NagaFive

ប៉ៃលិន

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
Public CT BeYond-Five CGP

បន្ទាយមានជ័យ

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
The_Squad  The_DestroyeR
Five G-Mission

បាត់ដំបង

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
WillShowYou Over Die
 ៣ [KH]Remind[MR] Team[DK]
MeviusBoys  ៦ WeAreBack

 

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារានៃការប្រកួតនៅតំបន់ មយូរាគុជទិសពាយ័ព្យ

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 14/11/2015 13:10 NeverCare(K.Chnang1) 3 V 0 BeYond-Five CGP(Pailin)
A2 14/11/2015 13:40 BeYond-Five CGP(Pailin) 3 V 2 The DestroyeR(BTMC2)
A3 14/11/2015 14:10 BeYond-Five CGP(Pailin)
3 V 0 WillShowYou(BTB1)
A4 14/11/2015 14:55 WillShowYou(BTB1) 3 V 0 The DestroyeR(BTMC2)
A5 14/11/2015 15:25 NeverCare(K.Chnang1) 3 V 0 WillShowYou(BTB1)
A6 14/11/2015 15:55 The DestroyeR(BTMC2) 2 V 3 NeverCare(K.Chnang1)

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 14/11/2015 13:25 Banh Ngob Jol(BTB2) 1 V 3 NaGa 5(K.Chnang2)
B2 14/11/2015 13:55 Five G-Mission(BTMC1) 3 V 1 OverDie(BTB3)
B3 14/11/2015 14:25 NaGa 5(K.Chnang2) 1 V 3 Five G-Mission(BTMC1)
B4 14/11/2015 15:10 NaGa 5(K.Chnang2) 3 V 2 OverDie(BTB3)
B5 14/11/2015 15:40 OverDie(BTB3) 2 V 3 Banh Ngob Jol(BTB2)
B6 14/11/2015 16:10 Five G-Mission(BTMC1) 5 V 0 Banh Ngob Jol(BTB2)

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
C1 7/11/2015 16:30 NeverCare(K.Chnang1) 5 V 0 NaGa 5(K.Chnang2)
C2 7/11/2015 17:00 Five G-Mission(BTMC1) 2 V 5 WillShowYou(BTB1)

ការប្រកួតជ្រើសរើសលេខ៣

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
D 7/11/2015 17:30 NaGa 5(K.Chnang2) 2 V 5 Five G-Mission(BTMC1)

 

អបអរ​សារទរ​​ដល់​ក្រុម NeverCare, WillShowYou  និង Five G-Mission ដែល​ទទួល​ជ័យ​​ជម្នះ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រចាំ​តំបន់ មយូរាគុជទិសពាយ័ព្យ ក្រុម​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​​​ប្រកួត​​គ្នា​​ដណ្ដើម​​យក​​ជើង​​ឯក​​ប្រចាំ​​តំបន់​​នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ មុន​​ឈាន​​ទៅ​​ប្រកួត​វគ្គ​ជុំ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ដែល​មាន​១៦ក្រុម​មក​ពី​គ្រប់​តំបន់​នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់។