នាគរាជភូមិភាគកណ្ដាល

November 23, 2015

ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកប្រចាំតំបន់ នាគរាជភូមិភាគកណ្ដាល

ឈ្មោះក្រុមដែលបានចូលរួម៖

 

ភ្នំពេញ

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
E-33 Who Am I?
The MHJ Tornado’s Return
Dont Look Down Imm0rtaL
  Team Master Azkaban Team
Double MATIC ១០ Zers
១១ DoMi ១២ NoEscape
១៣ Face The Reality ១៤ FiveMilitary
១៥ The Hell Gate ១៦ Oh Oh Yeah Yeah
១៧ ExTreme-Team ១៨ Ot-Jes-Klach
១៩ Ort Kvol ២០ TryAgain

 

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារានៃការប្រកួតនៅតំបន់ នាគរាជភូមិភាគកណ្ដាល

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 21/11/2015 13:10 Vfriend 3 V 1 Revenger
A2 21/11/2015 13:40 Immortal 3 V 1 NoEscape
A3 21/11/2015 14:10 Vfriend 3 V 0 Immortal
A4 21/11/2015 14:55 Revenger 2 V 3 NoEscape
A5 21/11/2015 15:25 Vfriend 1 V 3 NoEscape
A6 21/11/2015 15:55 Revenger 0 V 3 Immortal

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 21/11/2015 13:25 Zers 3 V 0 FiveMilitary
B2 21/11/2015 13:55 FiveMilitary 3 V 0 TheHellGate
B3 21/11/2015 14:25 Zers 3 V 0 FiveMilitary
B4 21/11/2015 15:10 FiveMilitary 3 V 1 TheHellGate
B5 21/11/2015 15:40 Zers 0 V 3 TheHellGate
B6 21/11/2015 16:10 FiveMilitary 3 V 0 FiveMilitary

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Team Name Team Name
VFriend Zers
Immortal FiveMilitary

 

អបអរ​សារទរ​​ដល់​ក្រុម VFriend, Immortal, Zers និង FiveMilitary ដែល​ទទួល​ជ័យ​​ជម្នះ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រចាំ​តំបន់ នាគរាជភូមិភាគកណ្ដាល ក្រុម​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​​​ប្រកួត​​គ្នា​​ដណ្ដើម​​យក​​ជើង​​ឯក​​ប្រចាំ​​តំបន់​​នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ មុន​​ឈាន​​ទៅ​​ប្រកួត​វគ្គ​ជុំ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ដែល​មាន​១៦ក្រុម​មក​ពី​គ្រប់​តំបន់​នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់។