សិង្ហសមុទ្រទិសនិរតី

December 9, 2015

ការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកប្រចាំតំបន់ សិង្ហសមុទ្រទិសនិរតី

ឈ្មោះក្រុមដែលបានចូលរួម៖

 

តាកែវ

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
K-X-Z GreatSeVeN
FaceTheReality Tornado Revenge
TeamEyKeNeng

កំពង់ស្ពឺ

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
BY5-Cambodia ReGretLess
Team THG

កំពត

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
26251946 Team DoMi
Nothing To Say Team-StrucK

កំពង់សោម

ល.រ ឈ្មោះក្រុម ល.រ ឈ្មោះក្រុម
Standard Don’t Think
Brave_Seven Five_Soldier
Battle Fight Never Give Up

 

ខាងក្រោមនេះគឺជាតារានៃការប្រកួតនៅតំបន់ សិង្ហសមុទ្រទិសនិរតី

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង Group A

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
A1 9/12/2015 13:10 BattleFight(K.Som1)
2 V 3 ReGretLess(K.Speu)
A2 9/12/2015 13:40 Struck(Kampot 2) 0 V 3 standard(K.Som4)
A3 9/12/2015 14:10 BattleFight(K.Som1)
3 V 1 Struck(Kampot 2)
A4 9/12/2015 14:55 ReGretLess(K.Speu) 2 V 3 standard(K.Som4)
A5 9/12/2015 15:25 BattleFight(K.Som1) 2 V 3 standard(K.Som4)
A6 9/12/2015 15:55 ReGretLess(K.Speu) 1 V 3 Struck(Kampot 2)

ការប្រកួតជម្រុះក្នុង​ Group B

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
B1 9/12/2015 13:25 Don’t think(K.Som2) 3 V 0 FaceTheReality(Takeo)
B2 9/12/2015 13:55 Nothing to Say(Kampot 1) 0 V 3 Never give up(K.Som3)
B3 9/12/2015 14:25 Don’t think(K.Som2) 0 V 3 Nothing to Say(Kampot 1)
B4 9/12/2015 14:10 FaceTheReality(Takeo) 3 V 0 Never give up(K.Som3)
B5 9/12/2015 15:40 Don’t think(K.Som2) 3 V 1 Never give up(K.Som3)
B6 9/12/2015 16:10 FaceTheReality(Takeo) 2 V 3 Nothing to Say(Kampot 1)

វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

Match Date Time Team Name Result V Result Team Name
C1 9/12/2015 16:30 standard(K.Som4) 5 V 1 Nothing to Say(Kampot 1)
C2 9/12/2015 17:00 Don’t think(K.Som2) 3 V 5 BattleFight(K.Som1)

អបអរ​សារទរ​​ដល់​ក្រុម Standard និង BattleFight ដែល​ទទួល​ជ័យ​​ជម្នះ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រចាំ​តំបន់ សិង្ហសមុទ្រទិសនិរតី ក្រុម​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​​​ប្រកួត​​គ្នា​​ដណ្ដើម​​យក​​ជើង​​ឯក​​ប្រចាំ​​តំបន់​​នៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ មុន​​ឈាន​​ទៅ​​ប្រកួត​វគ្គ​ជុំ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ដែល​មាន​១៦ក្រុម​មក​ពី​គ្រប់​តំបន់​នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់។