បញ្ចុះតម្លៃកញ្ចប់សម្ភារៈ ​MATIC 2016!

December 14, 2015

សម្រាប់អ្នកដែលចង់សាកល្បងប្រើសព្វាវុធក៏ដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗដែលគេតម្រូវអោយប្រើក្នុងការប្រកួតMATIC 2016 ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំនោះ ឥឡូវនេះ AK2​ បានដាក់បញ្ចុះតម្លៃ​​រហូតដល់ ៣០% ក្នុង Item Mall ហើយ ក្នុងនោះរួមមាន៖

-កញ្ចប់ MATIC Basic (៣ថ្ងៃ ៧ថ្ងៃ និង៣០ថ្ងៃ)​ មានដូចជា៖ Crimson Battle Rifle(Assault), Death Fallen(Assault), Red Knight QBU95(Sniper), Devil King USP(Pistol), Spark Fly(Grenade), Gentleman(Dance Card), CTS(Lightening Grenade), M18(Fog Grenade), Red Fire(Fog Grenade)។

-កញ្ចប់ MAITC Pro (៣ថ្ងៃ ៧ថ្ងៃ និង៣០ថ្ងៃ) មានដូចជា៖​ Death Ash(Assault), Destroyer(Assault), AK GatotKaca(Assault), White pocelain 85 type(Sniper), Red Knight QBU95(Sniper), Devil King USP(Pistol), Step Off(Grenade), MJ Step(Dance Card), CTS(Lightening Grenade), M18(Fog Grenade)។

-កញ្ចប់ MAITC Expert (៣០ថ្ងៃ) មានដូចជា៖ Death Ash(Assault), Destroyer(Assault), AK GatotKaca(Assault), Dust Hk416(Assault), Crimson Battle Rifle(Assault), Death Fallen(Assault), Spark ARX160(Assault), Orient 81(Assault), White pocelain 85 type(Sniper), Red Knight QBU95(Sniper), Devil King USP(Pistol), Kitty Tower(2xPistol), Glory NZ75(Pistol), Death Whirl(2xMelee), Advance Blade(Melee), Golden Nepal(Melee), Spark Fly(Grenade), Step Off(Grenade), Basket Ball(Grenade), Gentleman(Dance Card), MJ Step(Dance Card), Gold Gloves(Handdress), Rescue(eyedress), CTS(Lightening Grenade), M18(Fog Grenade), Red Fire(Fog Grenade)។