រកឃើញ​ ១០​ Clan សម្រាប់​ AK 2 League

March 7, 2016

រក​ឃើញ​ ១០​ Clan សម្រាប់​ AK 2 League

បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​ប្រកាស់​ឲ្យ​គ្រប់​ Clan ទាំង​អស់​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​គ្នា​នៅ​ក្នុង Team Challenge ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​មិនា​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រួម​ការ​ប្រកួត​ AK2 League មក​ ឥឡូវ​ Clan ទាំង​១០ បាន​រក​ឃើញ​ហើយ …

 

Clan ទាំង​១០​ត្រូវ​ទាក់​ទង​មក​កាន់​យើង​ខ្ញុំ​តាម​រយៈលេខ៖ 089777694 ឲ្យ​បាន​មុន​ថ្ងៃ​ទី​9 ខែ​មិនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ប្រសិន​បើ​ Clan មួយ​ណា​ដែល​ពុំ​បាន​ទាក់​ទង​មក នោះនឹង​ត្រូវ​កាត់​ចោល​ពី​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រកួត​ បន្ទាប់​មក​រើស​ Clan បន្ទាប់​ដើម្បី​ជំនួស​។​