តារាង​នៃ​ការ​ប្រកួត​ទាំង​១៣​សប្ដាហ៍

March 10, 2016

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13

តារាង​នៃ​ការ​ប្រកួត​ សប្ដាហ៍ទី១ (1st Week)

DATE TIME P TEAM S V S TEAM P NET
19th MAR 1:00-1:30 0 Final XTeam 2 v 5 5Noob  3 BG
1:30-2:00 0 Why Not Me 1 v 5 NeverCare 3
2:00-2:30 3 5Noob 5 v 2 Why Not Me 0
2:30-3:00 0 Final XTeam 0 v 5 NeverCare 3
3:00-3:30 0 5Noob 2 v 5 NeverCare 3
3:30-4:00 0 Final XTeam 1 v 5 Why Not Me 3
1:00-1:30 0 Kla_Sor[168] 0 v 5 JSCNeverDie 3 IR
1:30-2:00 3 Secret 5 v 0 Five Military 0
2:00-2:30 0 JSCNeverDie 1 v 5 Secret 3
2:30-3:00 0 Kla_Sor[168] 1 v 5 Five Military 3
3:00-3:30 1 JSCNeverDie 3 v 5 Five Military 2
3:30-4:00 0 Kla_Sor[168] 0 v 5 Secret 3
1:00-1:30 3 YouWillKnow 5 v 0 OtJesKlach(2) 0 4G
1:30-2:00 1 ^King^@LDP@ 4 v 5 EXCellentY 2
2:00-2:30 1 OtJesKlach(2) 3 v 5 ^King^@LDP@ 2
2:30-3:00 3 YouWillKnow 5 v 1 EXCellentY 0
3:00-3:30 1 OtJesKlach(2) 4 v 5 EXCellentY 2
3:30-4:00 3 YouWillKnow 5 v 0 ^King^@LDP@ 0
1:00-1:30 3 OverCome 5 v 1 Se7en_Gun_Club 0 S7
1:30-2:00 3 The_PangSdok 5 v 2 Nano_Omega 0
2:00-2:30 1 Se7en_Gun_Club 3 v 5 The_PangSdok 2
2:30-3:00 3 OverCome 5 v 1 Nano_Omega 0
3:00-3:30 3 Se7en_Gun_Club 5 v 1 Nano_Omega 0
3:30-4:00 1 OverCome 4 v 5 The_PangSdok 2
1:00-1:30 0 OtJesKlach(1) 1 v 5 Team DoMi 3 TC
1:30-2:00 2 KurOyKlach 5 v 3 Piramit 1
2:00-2:30 2 Team DoMi 5 v 3 KurOyKlach 1
2:30-3:00 3 OtJesKlach(1) 5 v 1 Piramit 0
3:00-3:30 3 Team DoMi 5 v 0 Piramit 0
3:30-4:00 2 OtJesKlach(1) 5 v 3 KurOyKlach 1