លទ្ធផល Fan Vote!

April 22, 2016

ក្រោយការដាក់ឲ្យ VOTE អស់រយៈពេល ១០ ថ្ងៃកន្លងមកជាលទ្ធផលគឺ

-Dragon Eye(Sniper) ទទួលបាន ៣៣៦ សម្លេង ជាប់លេខ១ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០%

-Megatron(Transform-Gun) ទទួលបាន ១០៦ សម្លេង ជាប់លេខ២ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥%

-Golden HK416(Assault) ទទួលបាន ៣៤ សម្លេង ជាប់លេខ៣ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០%

ដូច្នេះសព្វាវុធទាំង៣នេះនឹងមានដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ មេសា ដល់ថ្ងៃទី១ ឧសភា ២០១៦

ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត Promotion នេះកុំភ្លេច Like ឲ្យបានចំនួនយ៉ាងតិច 1,000 Like នោះយើងនឹងផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធីពិសេសៗព្រមទាំងសម្ភារៈល្អៗជាច្រើនបន្ថែមទៀត។