សេចក្តីជូនដំណឹង!

May 19, 2016

សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អោយបាន​ជ្រាបថា៖

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ​នេះតទៅ AK2 នឹង​ពិន័យ​​គណនី ឬតួអង្គណាដែលរកឃើញថាបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយ​ (Hack Tools) ដោយបិទគណនីនោះជា​រៀង​រហូត​(Ban Forever)។

– អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចចុចប៊ូតុង J សម្រាប់ធ្វើការ Report  គណនី ឬតួអង្គណាដែលបានលេង Hack។

– បុគ្គលិក Customer Service នឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលដែលមានការ Report តួអង្គដែលបានលេង Hacks។

– គណនី ឬតួអង្គដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយឃើញថាមានប្រើប្រាស់ Hacks នឹងត្រូវបិទជារៀងរហូត។

– សម្រាប់អ្នកកម្សាន្តដែលផ្តល់កម្មវិធី Hack​ ដែលលអាចប្រើប្រាស់បានមកAK2 នោះអាចមានសិទ្ធិក្នុងការបើកគណនី ឬតួអង្គរបស់ខ្លួនដែលបានបិទវិញនោះ ឬ​ក៏​អាច​យក​ជា​រង្វាន់​សម្រាប់​លើក​ទឹកចិត្ត។

ដូច្នេះ សូមអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ជ្រាបជាដំណឹង។

សូមអរគុណ!

Hack ជា​ប្រភព​ Virus! មាន​តែ​អ្នក​អន់​ទេ​ដែល​ប្រើ​Hack !