សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

September 18, 2017

ការ update ថ្មី នេះ បាន បង្កើន ភាព ទាក់ ទាញ រួម ទាំង បាន បន្ថែម សម្ភារៈ ស្អាត ៗ និង សព្វាវុធ ដ៏ ទំនើប អស្ចារ្យ ជា ច្រើន ទៀត ។ ចំនែក ឯ ការ update ថ្មី នេះ វិញ នឹង ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ២៥ ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ បន្ទាប់ ពី ការ update នូវ versionពី 2.1.6.524 ទៅ  2.1.6.525 រួច រាល់ ហើយ អ្នក កម្សាន្ដ ទាំង អស់ អាច ចំណាយ AK Gold ដើម្បី ទទួល បាន សម្ភារៈ ពិសេស ៗ ដូច ខាង ក្រោម៖

 

១. ៤០០ AK Gold  បាន      Diablo AK12 Egg(x1)

២. ៦០០ AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣. ៨០០ AK Gold  បាន     Guardian(Facedress)(៣០ថ្ងៃ): Protect Head, Silver +20%

៤. ១២០០ AK Gold  បាន   Gun-Soul-Crystal (10000*1)

៥.២៤០០ AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៦.២៦០០ AK Gold  បាន   Diablo 95 Egg នឺង Exclusive(Pack)(៣០ថ្ងៃ)

៧.២៨០០ AK Gold  បាន   VIP Weapon(Pack): Open to get Mysterious VIP store weapon

៨.៣២០០ AK Gold  បាន   Endless Sky(Backdress)(៣០ថ្ងៃ): Moving Speed +2%, Silver +50%, Honor +100%, Fly in chatroom

សម្ភារៈថ្មី៖

Guardian Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Guardian Moon(Melee), Guardian knight(Pistol), Guardian Star(Shotgun), Guardian Sun(Assault), Guardian(Handdress) និង Guardian(M or F)) ៣ថ្ងៃ

Guardian Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Guardian Moon(Melee), Guardian knight(Pistol), Guardian Star(Shotgun), Guardian Sun(Assault), Guardian(Handdress) និង Guardian((M or F)) រយៈពេល ៧ថ្ងៃ

Guardian Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Guardian Moon(Melee), Guardian knight(Pistol), Guardian Star(Shotgun), Guardian Sun(Assault), Guardian(Handdress) និង Guardian(M or F) ) រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ

 

  • Guardian(Handdress): Honor +20%, Quick Switch Gun
  • Guardian Moon(Melee): Large Attack Range, High Damage, Charge Attack, Fast Attack Speed
  • Guardian knight(Pistol): High Damage, Ballistic Stability, Fast Fire Rate, Quick Moving Speed, Super +HP Ability, Right Click to switch +HP mode, +HP no effect in the test hut, Increase Damage in some PVE mode
  • Guardian Star(Shotgun): Single fire mode, High Damage, High Armor-Piercing
  • Guardian Sun(Assault): High Damage, Fast Fire Rate, Low Recoil, Quick Reload
  • Justice(Assault): High Damage, High Armor-Piercing, Fast Fire Rate, Quick Reload, Strong Stability, Strong Mobility, Increase Damage for Some PVE modes
  • Guardian(M&F)Silver +50%, Honor +50%, Protect Explosion

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ៤ ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃ ទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ អ្នក កម្សាន្ដ ទាំងអស់ គ្រាន់ តែ ចូល កម្សាន្ដ នឹង ទទួល បាន រង្វាន់ ដូចខាង ក្រោម ៖

 

អត្ថបទ ចេញ ផ្សាយ :  ១៨ កញ្ញា ២០១៧

GM Kevin