បញ្ចុះ៥០% សម្រាប់ ៤ថ្ងៃ!

October 26, 2017

សួស្តីអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះសេវាកម្សាន្ត AK2 មានដំណឹងល្អមកប្រាប់ សម្រាប់អ្នកកម្សាន្តដែលចូលចិត្តប្តូរសម្លៀកបំពាក់បែប Fashion សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យ Halloween ខាងមុខនេះ គឺ សេវាកម្សាន្ត AK2 នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើឈុតសម្លៀកបំពាក់ជាង ២០ឈុត ខាងក្រោមរហូតដល់ 50% ក្នុងរយៈពេល ៤ថ្ងៃគឺ ចាប់ពីថ្ងៃទី28 ដល់ ថ្ងៃទី31 ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។ ចូលរួសរាន់ឡើងកុំអោយឳកាសល្អកន្លងផុតទៅ។

អត្ថបទចេញផ្សាយ :  ២៥ តុលា ២០១៧

GM Kevin