សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

November 17, 2017

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ បន្ទាប់ពីការ update នូវ versionពី 2.1.6.529 ទៅ  2.1.6.530 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈ ពិសេស ៗ ដូច ខាង ក្រោម៖

 

១. ៤០០ AK Gold  បាន      Diablo AK12 Egg(x1)

២. ៦០០ AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣. ៨០០ AK Gold  បាន     Justice Glasses(Facedress)(៣០ថ្ងៃ): Moving Speed +1%, |Protect from Flash

៤. ១២០០ AK Gold  បាន   Gun-Soul-Crystal (10000*1)

៥.២៤០០ AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៦.២៦០០ AK Gold  បាន   Diablo 95 Egg នឺង Exclusive(Pack)(៣០ថ្ងៃ)

៧.២៨០០ AK Gold  បាន   VIP Weapon(Pack): Open to get Mysterious VIP store weapon

៨.៣២០០ AK Gold  បាន   Monkey King(Pet)

សម្ភារៈថ្មី៖

Night Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Courage(Assault), Hope(Pistol), Godliness(DanceCard) និង Idol((M or F)) ៣ថ្ងៃ

Night Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Courage(Assault), Hope(Pistol), Godliness(DanceCard) និង Idol((M or F)) រយៈពេល ៧ថ្ងៃ

Night Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Courage(Assault), Hope(Pistol), Godliness(DanceCard) និង Idol((M or F)) រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ

 

  • Godliness(DanceCard): Recover 7HP
  • Hope(Pistol): High Stability, Strong Mobility, High Fire Rate, High Damage
  • Courage(Assault): Damage Greatly Improved, High Armor-Piercing, Increase Damage in Some PVE modes
  • Prom(M&F): Silver +100%
  • Idol(M&F)Honor +80%, Silver +80%, Moving Speed +2%

VIP Store៖

  • Anonymous(Bow) 8stars: New kind of bow, Continuous Launching Darts, Powerful Pressing Force, Darts  Flying Fast, Strong Strain, Dart High Damage, Charge speed is extremely fast, No need to equip arrows card

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់ ពី ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃ ទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ អ្នក កម្សាន្ដ ទាំងអស់ គ្រាន់ តែ ចូល កម្សាន្ដ នឹង ទទួល បាន រង្វាន់ ដូចខាង ក្រោម ៖

 

អត្ថបទ ចេញ ផ្សាយ :  ១៧  វិច្ឆិកា ២០១៧

GM Kevin