សម្ភារៈ Free ពីការបញ្ចូល!

December 1, 2017

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី៤​ ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែ​ធ្នូ ​​ឆ្នាំ២០១៧ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.530 ទៅ​ 2.1.6.531 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​
១.​ ១០០ AK Gold ទទួលបាន      Novice Pack(Protection Card Lv2, Jazz(Dance Card), True Love 82(Grenade)) និង Sheath(Melee Equipment)

២.​ ២០០ AK Gold ទទួលបាន     Golden Snake(Melee)(៩០ថ្ងៃ)

៣.​ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន     Diablo Whirl (Egg)(1) និង Luxury(Pack)

៤.​ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន      Silver Card Lv 3(៣០ថ្ងៃ)

៥.​ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន      Diablo Satan(Egg)(1) និង Exclusive(Pack)

៦.​ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន   Doom(Skill Book) (៣)

៧. ​១៦០០ AK Gold ទទួលបាន   Amazing King(M) or Amazing Queen(F) (៣០ថ្ងៃ)Moving Speed +1%, Honor +40%, Silver +40%

៨. ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន  Falling Star(Backdress) (៣០ថ្ងៃ): Moving Speed +3%, Silver +100%, Honor +50%, Fall No Damage, Quick Switch Gun

៩.បន្ទាប់ពីបញ្ចូល ៣២០០ AK Gold ហើយ រាប់ពេលបញ្ចូលបន្ថែម ៤០០ AK Gold ទទួលបាន Luck Red Pack(Pack):Serum(5), Pink Rose(Flower)(5) រួមជាមួយនឹងសម្ភារៈRandomដូចជា៖ Gun Soul Crystal(1000)(1) ឬ  Gun Soul Crystal(5000)(1) ឬ Heaven Star(Gun Soul) (60days) ឬ​ Reborn Coin(10) ឬ Reborn Card(10)។

 • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី១១ ដល់ ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ បន្ទាប់ពីការ update នូវ versionពី 2.1.6.530 ទៅ​ 2.1.6.531 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈ ពិសេស ៗ ដូច ខាង ក្រោម៖

១. ៤០០ AK Gold  បាន      Diablo AK12 Egg(x1)

២. ៦០០ AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣. ៨០០ AK Gold  បាន     Cigar(Mouthdress)(៣០ថ្ងៃ)

៤. ១២០០ AK Gold  បាន   Gun-Soul-Crystal (10000*1)

៥.២៤០០ AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៦.២៦០០ AK Gold  បាន   Diablo 95 Egg នឺង Exclusive(Pack)(៣០ថ្ងៃ)

៧.២៨០០ AK Gold  បាន   VIP Weapon(Pack): Open to get Mysterious VIP store weapon

៨.៣២០០ AK Gold  បាន   Coyote(Pet)(1)

សម្ភារៈថ្មី៖

Star Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Exterminator(Melee),​ Disseminator (Pistol), Orbit Star(Assault) និង Star Era(M or F)​)​)​៣ថ្ងៃ

Star Pack((7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Exterminator(Melee),​ Disseminator (Pistol), Orbit Star(Assault) និង Star Era(M or F)​)​​ រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Star Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Exterminator(Melee),​ Disseminator (Pistol), Orbit Star(Assault) និង Star Era(M or F)​​)​​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

 • Exterminator(Melee): Left Fast Double Combo, High Damage Range, Super Attack Range, High Attack Speed, Right One Click Kill, Increase High Damage in PVE modes
 • Disseminator (Pistol): Quick Reload, Ballistic Excellent, Fast Fire Rate
 • Orbit Star(Assault): High Damage, High Armor-Piercing, Super Stability, Strong Mobility, Quick Reload
 • Star Era(M&F)Moving Speed +1%, Protect Explosion, Honor +50%, Silver +50%
 • Divine Dragon(Pet)Sword: +100% Honor, +100% Silver, Moving Speed +2%, Assault Bullet +5
  Dragon: PVE Mode +20 HP, PVE Mode +50 AP, Moving Speed +2%, Drop Rate +1

សព្វាវុធថ្មីក្នុង Jewel House:

 • Meteor Storm(Grenade): Large Explosion Range, High Damage, Powerful Pressing Force
 • Stargaze(Sniper)Continue Kill +Speed, No Special Bullet, Strong Penetration, High Damage, Shoot Through Some Obstacles Only
 • Meteorite Star(Assault)High Damage, High Armor-Piercing, Super Stability, Ultra-High Precision, PVE Special Fire, Increase Damage in some PVE modes
 • Moon Rider(Pistol)Super Fast Shot, Ultra Armor-Piercing, Ultra-Long Range, Ultra High Stability, Extremely Fast Moving Speed, Quick Switch Gun, Right Click High Damage Special Attack Mode, Increase Damage in some PVE modes
 • Diamond Star(Assault)Diamond Crystal, Never Limited Sale, Never Into Mall, Diamond crystal bomb can penetrate the human body, Diamond crystal bomb ignoring armor defense, High Damage, Auxiliary bullets extra damage, Gun speed increased, Very Fast Fire Rate, Increased Range, Special kill icon, No Fall After Owner Died, Excellent Stability

-កញ្ចប់ Star Pack(Jewel): ទទួលបាន Jewel ចាប់ពី ២ ដល់ ៤ រួមនិង Blue Night(Assault)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ) ឬ Gleam-AN94(Assault)(៣ថ្ងៃ ឬ៧ថ្ងៃ​ ឬ១៥ថ្ងៃ)​ ឬ Star Mark(Pistol)(១៥ថ្ងៃ)​ ឬ  Soul Dance(Backdress)(១៥ថ្ងៃ)។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១ ធ្នូ ២០១៧

GM Kevin