សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

December 15, 2017

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី១៨​ ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​ធ្នូ ​​ឆ្នាំ២០១៧ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.531 ទៅ​ 2.1.6.532 និង 2.1.6.532 ទៅ​ 2.1.6.533​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

១.​ ១០០ AK Gold ទទួលបាន      Novice Pack(Protection Card Lv2, Jazz(Dance Card), True Love 82(Grenade)) និង Sheath(Melee Equipment)

២.​ ២០០ AK Gold ទទួលបាន     Goddess Blade(Melee)(៩០ថ្ងៃ)

៣.​ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន     Diablo Whirl (Egg)(1) និង Luxury(Pack)

៤.​ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន      Silver Card Lv 3(៣០ថ្ងៃ)

៥.​ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន      Diablo Satan(Egg)(1) និង Exclusive(Pack)

៦.​ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន   Honor Card LV 4(៣០ថ្ងៃ)

៧. ​១៦០០ AK Gold ទទួលបាន    Gun Soul Crystal(10000) (១)

៨.​ ២៤០០ AK Gold ទទួលបាន   Christmas Twilight(M/F)(៣០ថ្ងៃ)Honor +40%, Silver +40%, Moving Speed +1%

៩. ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន  Christmas Twilight(Backdress) (៣០ថ្ងៃ): Moving Speed +3%, Silver +100%, Honor +50%, Fall No Damage, Quick Switch Gun

១០.បន្ទាប់ពីបញ្ចូល ៣២០០ AK Gold ហើយ រាប់ពេលបញ្ចូលបន្ថែម ៤០០ AK Gold ទទួលបាន Luck Red Pack(Pack):Serum(5), Pink Rose(Flower)(5) រួមជាមួយនឹងសម្ភារៈRandomដូចជា៖ Gun Soul Crystal(1000)(1) ឬ  Gun Soul Crystal(5000)(1) ឬ Heaven Star(Gun Soul) (60days) ឬ​ Reborn Coin(10) ឬ Reborn Card(10)។

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី១ ដល់ ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់ពីការ Maintenance  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈ ពិសេស ៗ ដូច ខាង ក្រោម៖

១. ៤០០ AK Gold  បាន      Diablo AK12 Egg(x1)

២. ៦០០ AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣. ៨០០ AK Gold  បាន     Christmas Beard(Facedress)(៣០ថ្ងៃ): Protect Flas, Honor +20%, Silver +20%

៤. ១២០០ AK Gold  បាន   Gun-Soul-Crystal (10000*1)

៥.២៤០០ AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៦.២៦០០ AK Gold  បាន   Diablo 95 Egg នឺង Exclusive(Pack)(៣០ថ្ងៃ)

៧.២៨០០ AK Gold  បាន   VIP Weapon(Pack): Open to get Mysterious VIP store weapon

៨.៣២០០ AK Gold  បាន   Iron Lion(Pet)(1)

សម្ភារៈថ្មី៖

X’mas 2017 Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Snow-Optimus(Transformgun),​ Snow-HK416(Assault), Snow-Sonic(Sub-Gun), Snow-Red Knight(Pistol) និង Star Era(M or F)​) រយៈពេល​៣ថ្ងៃ

X’mas 2017 Pack((7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Snow-Optimus(Transformgun),​ Snow-HK416(Assault), Snow-Sonic(Sub-Gun), Snow-Red Knight(Pistol) និង Star Era(M or F)​) រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

X’mas 2017 Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Snow-Optimus(Transformgun),​ Snow-HK416(Assault), Snow-Sonic(Sub-Gun), Snow-Red Knight(Pistol) និង Star Era(M or F)​)​​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • Snow-Red Knight(Pistol): Very High Damage, High Fire Rate, Quick Reload Bullet, Explode after Killed, Strong oppression, Increase Double Damage in some PVE mode, Increase Damage 4times in Inferno 3.
  • Snow-Sonic(Sub-Gun): Improved Accuracy, Quick Reload Bullet, High Damage, High Fire Rate, PVE Mode 150% Damage
  • Snow-HK416(Assault): High Armor-Piercing, High Fire Rate, High Damage, Quick Reload Bulle
  • Snow-Doll(M&F)Honor +50%, Silver +50%, Protect Explosion, Moving Speed +1%
  • Snow-Optimus(Transformgun): Weapon Transformation, Sniper Fire Through Wall, Assault High Damage, High Armor-Piercing, Quick Reload Bullet, More Damage in All AI Modes

VIP Store៖

  • Splendor(Shotgun) 8.5 stars: Alexandrite Crystal, Dual-mode Artifact, Right-Precision Assault mode, Ultra Damage, Fast Fire Rate, Quick Switch Gun, Large Clip Capacity, Fast Moving Speed, Excellent Stability, Super Armor Piercing, Special Kill Icon, No Drop Gun after owner died, Large Clip in PVE, Left & Right Click can throw enemy

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដល់​ថ្ងៃ​ទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១៥ ធ្នូ ២០១៧

GM Kevin