តារានិករទាំង១២(វគ្គតារានិករ ពស់)

January 6, 2018

តើអ្នកទាំងអស់ដែលធ្លាប់ជឿទុកចិត្តលើនរណាម្នាក់ ហើយចុងក្រោយខ្លួនយើងជាអ្នករងគ្រោះព្រោះត្រូវគេបោកប្រើជាឈ្នាន់ទេ? តើអ្នកកម្សាន្តមានឆ្ងល់ទេថា អ្នកដែលតែងតែបង្ហាញផ្លូវ នឹងជួយយើងក្នុងវគ្គតារានិករទាំង១២តាំងពីវគ្គ១ រហូតដល់វគ្គ២ ដែលមានឈ្មោះថា Mysterious Man ជានរណា? ហេតុអ្វីបុរសម្នាក់នេះមិនបង្ហាញមុខមាត់អោយយើងឃើញ? ចង់ដឹងថាបុរសអាថ៌កំបាំងម្នាក់នេះនរណាទេ? សូមរង់ចាំ​​​ការ​ update​ ​​ថ្មី​​ដែល​​​​នឹង​​​​ធ្វើ​​​​ឡើង​​​នៅ​​ ថ្ងៃ​​អង្គារ ​​ទី៩ ខែមករា ​ឆ្នាំ២០១៨​  ​​​​​​​​​​​​ជាមួយភាព​​​​​​​​​ទាក់​​​​​ទាញ​​​​ ​​​រួម​​​ទាំង​​​​​បាន​​​​​​បន្ថែម​​សំភារៈ​​​ស្អាត​​​ៗ ​​និង​​​​សព្វាវុធ​​​ដ៏​​​ទំនើប​​​​​​អស្ចារ្យ​​​ជា​​​​​ច្រើន​​​​ទៀត​​។ ​​​

 • ផែនទីតារានិករទាំង១២(វគ្គតារានិករ ពស់)

នៅក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ដែរ​ក៏​មាន​បន្ថែម​ជូន​នូវ ផែន​ទីថ្មី​គឺ តារានិករទាំង១២(វគ្គតារានិករ ពស់)ថ្មី ក្នុង វគ្គ Holy Region។ វគ្គថ្មី​នេះ​តម្រូវ​ឲ្យអ្នកកម្សាន្តរួមគ្នាជាក្រុម៤នាក់​ហើយ​ប្រយុទ្ធ​ជាមួយបិសាចដែលនៅក្នុងនោះដោយប្រើសព្វាវុធទំនើបៗដែលបង្ហាញខ្លួនក្នុង Version ថ្មីនេះដើម្បីយកជ័យជំនះ និងទទួលបាននូវសម្ភារៈល្អៗជាច្រើន​។

 

ចំណុចពិសេស៖

 • ផ្គុំកាតខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងទទួលបាន៖
 

Mysterious Thunder(Pack) ផ្គុំ Mysterious Thunder(Fragment)នឹងទទួលបានសម្ភារៈRandomមួយ៖ Blast Edge(Backdress)(៧ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ) ឬ (៧ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ) ឬ Flame of Trial(Armlet(៧ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)  ឬ Earth Guardian(M/F)(៧ថ្ងៃ​ ឬ ១៥ថ្ងៃ)

Ablaze(Pack) ផ្គុំ Ablaze(Fragment)នឹងទទួលបានសម្ភារៈRandomមួយ៖ Flame of Trial(Armlet)(៣ថ្ងៃ ឬ ៧ថ្ងៃ​ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Waltz-Dual(Assault)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ៩០ថ្ងៃ)​ ឬ  Libra (Crossbow)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ៣០ថ្ងៃ) ឬ  Fire Wing(Backdress)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ) ឬ Fire Lotus(Grenade)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ) ឬ Firebird Visor(Facedress)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ)
Get Random 1 item: 3days/7days/30days Flame of Trial(Armlet)|1day/3days/90days Waltz-Dual(Assault)|1day/3days/30days Libra (Crossbow)|3days/5days Fire Wings(Backdress)|3days/5days Fire Lotus(Grenade)|3days/5days Firebird Visor(Facedress)

Brisk Wind(Pack)ផ្គុំ Lush Land(Fragment)នឹងទទួលបានសម្ភារៈRandomមួយ៖ Blast Edge(Backdress)(៣ថ្ងៃ ឬ ៧ថ្ងៃ​ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Leo-EBR(Assault)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ៩០ថ្ងៃ)​ ឬ  Aries(Assault)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ៣០ថ្ងៃ) ឬ Sturm & Drang(Melee)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ) ឬ Fire Phoenix(M/F)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ) ឬ Star Earing(Eardress)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ)

Lush Land(Pack) ផ្គុំ Lush Land(Fragment)នឹងទទួលបានសម្ភារៈRandomមួយ៖ Earth Guardian(M/F)(៣ថ្ងៃ ឬ ៧ថ្ងៃ​ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Scorpio HK416(Assault)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ៩០ថ្ងៃ)​ ឬ  Cancer(Combusion)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ៣០ថ្ងៃ) ឬ Pisces Knife(Melee)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ) ឬ Ice Blue Chic Scorpio(Combustion)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ) ឬ SkyLand(H-Machinegun)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ)

Pure Water(Pack) ផ្គុំPure Water(Fragment)នឹងទទួលបានសម្ភារៈRandomមួយ៖ Flowing Baptism(Headdress)(៣ថ្ងៃ ឬ ៧ថ្ងៃ​ ឬ ៣០ថ្ងៃ)​ ឬ Capricorn(Sniper)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ៩០ថ្ងៃ)​ ឬ  Taurus(Pistol)(១ថ្ងៃ ឬ ៣ថ្ងៃ​ ឬ ៣០ថ្ងៃ) ឬ Songs of Backwaters (Melee)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ) ឬ Ice Blue Emotion(Armlet)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ) ឬ Iron Crossbow(Pistol)(៣ថ្ងៃ​ ឬ ៥ថ្ងៃ)

 

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់ពីការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.533 ទៅ​ 2.1.6.534 រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចបញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈពិសេសៗដូចខាងក្រោម៖


១.​ ២០០ AK Gold ទទួលបាន      Ray VZ61(Pistol) (១៥ថ្ងៃ)

២.​ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន      Earthquark(Sniper) (៩០ថ្ងៃ)

៣.​ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន   ​​​   Spiderman(Dance Card) (៣០ថ្ងៃ)

៤.​ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន    ​  Diablo Whirl(Melee) (១៥ថ្ងៃ)

៥.​ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន   ​ Snowman(Pet Egg)

៦.​ ១៦០០ AK Gold ទទួលបាន    Gun Soul Crystal(10000)

៧. ​២៤០០ AK Gold ទទួលបាន   Magic-Betrayal(M/F) (៣០ថ្ងៃ):Honor +40%, Silver +40%, Moving Speed +1%

៨. ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន  Angel of Sin(Backdress) (៣០ថ្ងៃ):Quick Switch Gun, Moving Speed +3%,  Honor +100%, Drop No Damage, Quick Reload

៩.បន្ទាប់ពីបញ្ចូល ៣២០០ AK Gold ហើយ រាប់ពេលបញ្ចូលបន្ថែម ៤០០ AK Gold ទទួលបាន Luck Red Pack(Pack):Serum(5), Pink Rose(Flower)(5) រួមជាមួយនឹងសម្ភារៈRandomដូចជា៖ Gun Soul Crystal(1000)(1) ឬ  Gun Soul Crystal(5000)(1) ឬ Heaven Star(Gun Soul) (60days) ឬ​ Reborn Coin(10) ឬ Reborn Card(10)។

សម្ភារៈថ្មី៖

Holy Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Satan Chant(Assault),​ HellFire(Flame), Dusk Hymn(Grenade), Sage Killer(M/F)​)​៣ថ្ងៃ

Holy Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Satan Chant(Assault),​ HellFire(Flame), Dusk Hymn(Grenade), Sage Killer(M/F)​)​ រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Holy Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Satan Chant(Assault),​ HellFire(Flame), Dusk Hymn(Grenade), Sage Killer(M/F)​​)​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

 • Twinkle(Melee): High Damage, Fast Attack Speed, Large Attack Range, Left Triple Combo Attack, Right One Click Kill, Right-Charge Attack, Increase Damage in some PVE modes
 • Streamer(Grenade): Large Attack Range, High Damage, Powerful Pressing Force, Increase Damage for some PVE modes.
 • Dusk Hymn(Grenade): High Damage, Strong Armor-Piercing, Large Explosion Range, Strong Mobility, MM1&2 Damage *3
 • Lunar-Floret(Pistol): Warriors Series, Can Switch 2 modes, Dule Stroke:Ultra Armor Piercing, Long Range, Fast Fire Rate, Fast Moving Speed, Single Stroke: High Damage, Ballistic Extremely Stable, High Armor Piercing, Increase Damage for some PVE modes.
 • HellFire(Flame): Sustained control effect, Continuous damage, Burning Injury, Some PVE increase Damage
 • Satan Chant(Assault): Continue 3 kills gain 3 bullets, High Armor-Piercing, Fast Fire Rate, Strong Stability, Strong Mobility, Some PVE increase Damage
 • Lunar(Assault): Fast Fire Rate, Quick Reload, Quick Switch Gun, Ballistic Stable, High Armor Piercing, Right click on the shooting, Increase Damage for some PVE modes.
 • Lunar-Awakening(Assault): New Tactical Assault Rifle, Left Fast Speed, High Armor-Piercing, Strong and Stable, Strong Mobility, Open Sniper Mode:, Very High Damage, Tactical Applicability, Increase Damage in some PVE modes
 • Sage Killer(M/F): Honor +50%, Silver +50%, Protect Explosion, Moving Speed +1%
 • Autumn(M/F): Moving Speed +1%, Honor +50%, Silver +50%
 • Angel of Sin(Pet): Honor +80%, Silver +80%, Moving Speed +2%

VIP Store៖

 • Lucifer-Betrayal(Assault) 8 stars: Powerful, Stable trajectory, Very Fast Fire Rate, High Armor-Piercing, Quick Switch Gun, Quick Reload, MM1&2 increase 1.5, MM Repelling effect increase, Some PVE increase Damage, Skill – Soul:, every 1 kill player in PVP Cause 1 damage to yourself(Max 3 damages), every 5 kill monsters in PVE Cause 1 damage to yourself(Max 5 damages)

 

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​​៩ ខែមករា ដល់​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ៦ មករា ២០១៨

GM Kevin