សម្ភារៈ Free ពីការចំណាយ!

January 20, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ដល់ ថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.534 ទៅ​ 2.1.6.535  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈ ពិសេស ៗ ដូច ខាង ក្រោម៖

១. ៤០០ AK Gold  បាន      Christmas Beard(Facedress)(៣០ថ្ងៃ)

២. ៦០០ AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣. ៨០០ AK Gold  បាន     Hat of Swordsman(Headdress)(៣០ថ្ងៃ)

៤. ១២០០ AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.២៤០០ AK Gold  បាន   ​​ Gun-Soul-Crystal (10000*1)

៦.២៦០០ AK Gold  បាន   ​​ Holy Meteor(Shotgun)(១៥ថ្ងៃ): High precision, High power, Rapid fire rate, Increase Damage for MM, Continuous shooting, Right precision shooting, Continue Kill gain bullet

៧.២៨០០ AK Gold  បាន   Lunar(Assault)(៣០ថ្ងៃ): Fast Fire Rate, Quick Reload, Quick Switch Gun, Ballistic Stable, High Armor Piercing, Right click on the shooting, Increase Damage for some PVE modes.

៨.៣២០០ AK Gold  បាន  Snow Angel(Pet):Honor +100%, Pistol Bullet +2, Moving Speed +1%

សម្ភារៈថ្មី៖

MATIC 2018 Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(MATIC-INA14(Assault),​ MATIC-QBU95(Sniper), MATIC-RGD5(Grenade), MATIC-SR3(Melee), MATIC-UCP(Pistol) និង MATIC Group(M or F)​) រយៈពេល​៣ថ្ងៃ

MATIC 2018 Pack((7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(MATIC-INA14(Assault),​ MATIC-QBU95(Sniper), MATIC-RGD5(Grenade), MATIC-SR3(Melee), MATIC-UCP(Pistol) និង MATIC Group(M or F)) រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

MATIC 2018 Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(MATIC-INA14(Assault),​ MATIC-QBU95(Sniper), MATIC-RGD5(Grenade), MATIC-SR3(Melee), MATIC-UCP(Pistol) និង MATIC Group(M or F))​​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • MATIC-UCP(Pistol): High Damage, High Fire Rate, More Stable
  • MATIC-SR3(Melee): High Attack Rate, Large Attack Range
  • MATIC-RGD5(Grenade): Large Damage Range, High Damage, Strong Suppress Power
  • MATIC-INA14(Assault): High Fire Rate, High Damage, More Stable, Faster Weapon Switching
  • MATIC-QBU95(Sniper): Faster Weapon Switching, Great Clip, Large Damage Range, High Fire Rate
  • MATIC Group(M&F): +20% Honor,  +20% Silver, Movement Speed +1%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែមករា  ដល់​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២០ មករា ២០១៨

GM Kevin