វគ្គ Battle Royaleមកដល់ឆាប់ៗនេះ!

March 14, 2018

AK2 បាននាំមកនូវ វគ្គ Battle Royale ក្នុងខែមិនានេះហើយ។

លេង វគ្គBattle Royale ជាមួយមិត្តភក្តិនឹងអ្នកកម្សាន្តខ្មែរដទៃទៀតក្នុង AK2។ កាដូហ្វ្រីៗជាច្រើនកំពុងរង់ចាំអ្នក និងមិត្តរបស់អ្នក។


សូមរង់ចាំការ update របស់គេហទំព័រ និងពិនិិត្យមើល AK Official Page លើ facebook សម្រាប់ពត៌មានថ្មីៗរបស់វគ្គថ្មីនេះ
https://www.facebook.com/aksabay/
ជួបគ្នាឆាប់ៗក្នុង AK2 ជាមួយ វគ្គ Battle Royale
តោះដល់ម៉ោងញាំបាយមាន់ហើយ!