សួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ២០១៨!

April 13, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី១៨ ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.539 ទៅ​ 2.1.6.540 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

១.​ ២០០ AK Gold ទទួលបាន      Devil King Axe(Melee) (15ថ្ងៃ)

២.​ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន     Devil King USP(2xPistol)(90ថ្ងៃ)

៣.​ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន     Spiderman(Dance Card)(3០ថ្ងៃ)

៤.​ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន      Gun Soul Crystal(10000)(1)

៥.​ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន    M82A1 Bullet Card(1000)

៦.​ ១៦០០ AK Gold ទទួលបាន    Golden Dragon(Ring)(៣០ថ្ងៃ): Equipment Feature: Dual Display: Left side of the sight of their own blood, The right shows the amount of remaining ammunition for the weapon, Enemy Lock: When attacked by the enemy, There will be a special effect on the enemy

៧. ​២៤០០ AK Gold ទទួលបាន   Cool Music(M/F)(៣០ថ្ងៃ): Honor +40%, Silver +40%, Moving Speed +1%

៨. ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន  Amazing Claire(Pet): Lovely dance king: Honor +80%, Silver +80%, Moving Speed +2%, Amazing music: PVE HP +15, PVE Last Damage +2, PVE AP +20, Moving Speed+2%

៩. រាល់ការបញ្ចូល៤០០ AK Gold បន្ថែមនឹងទទួលបានបាន Heaven Star(Gun Soul) 1

 

 

សម្ភារៈថ្មី៖

KNY 2018 Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Seize Dragon(Melee),​ Fleeting Glimpse(Crossbow), The Universe(Assault) និង One Heart(M or F)​​)​៣ថ្ងៃ

KNY 2018 Pack((7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Seize Dragon(Melee),​ Fleeting Glimpse(Crossbow), The Universe(Assault) និង One Heart(M or F)) រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

KNY 2018 Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Seize Dragon(Melee),​ Fleeting Glimpse(Crossbow), The Universe(Assault) និង One Heart(M or F)​​) រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • Seize Dragon(Melee): Right Click Large Attack Range, Some PVE x2 Damage, MM1&2 Add High Damage, Mummy ability to repel
  • Fleeting Glimpse(Crossbow): Moving Speed Fast, High precision of moving shooting, Quick Switch Gun, Quick Reload, Large Load
  • The Universe(Assault): High Damage, Fast Fire Rate, Low Recoil, Quick Reload
  • One Heart(M&F): Honor +50%, Silver +50%, Protect Explosion, Moving Speed +1%

VIP Store៖

  • M82A1 Hades(Sniper) 8 stars: Origin Series, Explosive Elemental Weapon, Can launch high explosive grenades, Killing the enemy randomly produces different, Death effects with unique sound effects, Very High Damage, Armor-Piercing High, Very Fast Fire Rate, Quick Reload, Quick Switch Gun, Strong stability, Strong Mobility, MM1 Add Damage, Some PVE Add Damage

Jewel House ថ្មី៖

  • Flee Unicorn(Melee)8 stars: Attack Speed Fast, Large Attack Range, Highly Mobility, Mummy ability to repel, Right Click One Kill, Special Fury Attributes, Bloodsucking in Fury, Increase Attack Range in Fury, Increased movement speed in fury, Some PVE Add x3 Damage
  • Phoenix Ash(Crossbow)8.5 stars: Crystallization of Phoenix, Blind and accurate, Crystal Bullet Through Enemy, Two Bursts, Full mode comes with sight, Ultra Damage, Ultra-long range, Moving Speed Fast, Quick Switch Gun, Quick Reload, Strong Armor Piercing, High Accuracy, Exclusive PVP skills(Initiative): Perception, Press F to trigger regional perception, A certain range of enemies will receive audio alarms
  • Dragonfly(Assault): Fast Fire Rate, Ballistic Enhanced, Quick Reload, High Armor-Piercing, Quick Switch Gun, Special fine sight, Some PVE add Damage

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែមេសា ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១៣ មេសា ២០១៨

GM Kevin