សម្ភារៈFree ពីការចំណាយ!

April 28, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី​៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ដល់ ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.541 ទៅ​ 2.1.6.542  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈ ពិសេស ៗ ដូច ខាង ក្រោម៖

១. ៤០០ AK Gold  បាន      Bookless(Facedress)(៣០ថ្ងៃ)

២. ៦០០ AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣. ៨០០ AK Gold  បាន     Holy Crown(Headdress)(៣០ថ្ងៃ)

៤. ១២០០ AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.២៤០០ AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*1)

៦.២៦០០ AK Gold  បាន    Holy Meteor(Shotgun)(១៥ថ្ងៃ)

៧.២៨០០ AK Gold  បាន   Lunar-Awakening(Assault)(Pistol)(៣០ថ្ងៃ)

៨.៣២០០ AK Gold  បាន   Sagittarius(Pet)(១)

សម្ភារៈថ្មី៖

School Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(M4A1-Pencil(Assault),​ Brush Writer(Melee), Useful Bag(Backdress), Autumn Wind(M or F)) រយៈពេល​៣ថ្ងៃ

School Pack((7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(M4A1-Pencil(Assault),​ Brush Writer(Melee), Useful Bag(Backdress), Autumn Wind(M or F))) រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

School Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(M4A1-Pencil(Assault),​ Brush Writer(Melee), Useful Bag(Backdress), Autumn Wind(M or F))​​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • Useful Bag(Backdress): Moving Speed +2%, AP Lv3, Silver +100%, Honor +100%
  • Brush Writer(Melee): Ultra Damage, Ultra Attack Range, Has superior killing and repelling effects on mummies
  • M4A1-Pencil(Assault): High Damage, Large Load, Fast Fire Rate, Quick Reload, Strong Mobility, Strong Stability
  • Autumn Wind(M&F): Honor +50%, Silver +50%, Protect Explosion, Moving Speed +1%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី ១៨ ខែមេសា ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាង ​ក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២៧  មេសា ២០១៨

GM Kevin