សម្ភារៈថ្មី! ឈុតថ្មី! សម្រាប់Version543!

May 14, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី១៦ ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.542 ទៅ​ 2.1.6.543 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

១.​ ២០០ AK Gold ទទួលបាន      Boxman(Dance Card) (15ថ្ងៃ)

២.​ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន     Prepy(M/F Top)(90ថ្ងៃ)

៣.​ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន     Zero Degree(Grenade)(30ថ្ងៃ)

៤.​ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន      Gun Soul Crystal(10000)(1)

៥.​ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន    M82A1 Bullet Card(1000)

៦.​ ១៦០០ AK Gold ទទួលបាន     Glory Apostle(M/F)(៣០ថ្ងៃ): Honor +40%, Silver +40%, Moving Speed +1%

៧. ​២៤០០ AK Gold ទទួលបាន   King M4A1(Assault)(៣០ថ្ងៃ)

៨. ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន   Splendent(Pet): Moving Speed+2%, Honor +80%, Sniper Bullet+4, Pistol Bullet +2

៩. រាល់ការបញ្ចូល៤០០ AK Gold បន្ថែមនឹងទទួលបានបាន Heaven Star(Gun Soul) 1

 

 

សម្ភារៈថ្មី៖

Glory Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Lancer(Assault),​ Hunter(Sniper), Infiltrator(Pistol) និង Splendent(M or F)) រយៈពេល​៣ថ្ងៃ

Glory Pack((7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Lancer(Assault),​ Hunter(Sniper), Infiltrator(Pistol) និង Splendent(M or F)) រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Glory Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Lancer(Assault),​ Hunter(Sniper), Infiltrator(Pistol) និង Splendent(M or F)) រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

 • Glory Gloves(Handdress): Quick Reload
 • Glory Bless(Facedress): Reduce Blind Effect
 • Glory Head(Headdress): Reduce Damage on head
 • Glory Baptism(Backdress): Fall no damage|Honor +60%
 • Infiltrator(Pistol): Right Click Large Attack Range, Some PVE x2 Damage, MM1&2 Add High Damage, Mummy ability to repel
 • Hunter(Sniper): Moving Speed Fast, High precision of moving shooting, Quick Switch Gun, Quick Reload, Large Load
 • Lancer(Assault): High Damage, Fast Fire Rate, Low Recoil, Quick Reload
 • Splendent(M or F): Honor +50%, Silver +50%, Protect Explosion, Moving Speed +1%

VIP Store៖

 • Slaughter(Melee) 8 stars: Strong Mobility, Left-click quick attack, Large attack range, Right Click Charge, Right click one kill, After hitting the enemy can ignite, |Generates continuous flame burning
 • Cracker(Assault) 8 stars: The power of the crack, Ultra Fast Fire Rate, Quick Switch Gun, Quick Reload, Ultra Damage, Super stability, Super piercing, Right-three bursts of fast mode, Make the enemy lose the ability to recover dancing 10 seconds, Most Modes Increase Damage

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ១៤ ឧសភា ២០១៨

GM Kevin