សម្ភារៈFree ពីការចំណាយ!

May 25, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី​២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ដល់ ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.544 ទៅ​ 2.1.6.546  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈ ពិសេស ៗ ដូច ខាង ក្រោម៖

១. ៤០០ AK Gold  បាន      V5 Combination(1)

២. ៦០០ AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣. ៨០០ AK Gold  បាន     Soul of War(Headdress)(៣០ថ្ងៃ)

៤. ១២០០ AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.២៤០០ AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

៦.២៦០០ AK Gold  បាន    Astrotech Guardian(Melee)(៣០ថ្ងៃ)

៧.២៨០០ AK Gold  បាន   Umbrella(Assault)(៣០ថ្ងៃ)

៨.៣២០០ AK Gold  បាន   Fly Bird(Backdress)(៣០ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

Millennium Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Scar-Mission(Assault),​ M500-Mission(Pistol), Warbler(Backdress), Millennium(M or F)) រយៈពេល​៣ថ្ងៃ

Millennium Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Scar-Mission(Assault),​ M500-Mission(Pistol), Warbler(Backdress), Millennium(M or F)) រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Millennium Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Scar-Mission(Assault),​ M500-Mission(Pistol), Warbler(Backdress), Millennium(M or F))​​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • M500-Mission(Pistol): Ultra Armor-Piercing, Strong Stability, Fast Fire Rate
  • Scar-Mission(Assault): One shot double, Ultra Fast Fire Rate, Quick Reload, Quick Switch Gun, High Armor-Piercing, Strong Stability
  • Warbler(Backdress): Moving Speed +2%, AP Lv3, Silver +100%, Honor +100%
  • Millennium(M&F): Honor +50%, Silver +50%, Protect Explosion, Moving Speed +1%
  • Meteor Storm(Grenade): Large Explosion Range, High Damage, Powerful Pressing Force
  • Stargaze(Sniper)Continue Kill +Speed, No Special Bullet, Strong Penetration, High Damage, Shoot Through Some Obstacles Only
  • Meteorite Star(Assault)High Damage, High Armor-Piercing, Super Stability, Ultra-High Precision, PVE Special Fire, Increase Damage in some PVE modes
  • Moon Rider(Pistol)Super Fast Shot, Ultra Armor-Piercing, Ultra-Long Range, Ultra High Stability, Extremely Fast Moving Speed, Quick Switch Gun, Right Click High Damage Special Attack Mode, Increase Damage in some PVE modes

VIP Store៖

  • Diamond Star(Assault)8.5 starsDiamond Crystal, Never Limited Sale, Never Into Mall, Diamond crystal bomb can penetrate the human body, Diamond crystal bomb ignoring armor defense, High Damage, Auxiliary bullets extra damage, Gun speed increased, Very Fast Fire Rate, Increased Range, Special kill icon, No Fall After Owner Died, Excellent Stability

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែឧសភា ដល់​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២៥  ឧសភា ២០១៨

GM Kevin