សព្វាវុធថ្មី! សម្ភារៈថ្មី ក្នុងVersion546!

June 8, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  • បញ្ចូល AK Gold ដើម្បីទទួលសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ​​ថ្ងៃ​ទី១១ ​​ដល់​ថ្ងៃ​ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.545 ទៅ​ 2.1.6.546 ​ រួច​​រាល់​​ហើយ​​អ្នក​​កម្សាន្ដ​​ទាំង​​អស់​​អាច​​បញ្ចូល​ AK Gold ​​ ​ដើម្បី​​ទទួល​​បាន​សព្វាវុធ​ និង​​សម្ភារៈ​ពិសេស​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

១.​ ២០០ AK Gold ទទួលបាន      Cambodian Flag(Parachute) (15ថ្ងៃ)

២.​ ៤០០ AK Gold ទទួលបាន     King M82A1(Sniper)(90ថ្ងៃ)

៣.​ ៦០០ AK Gold ទទួលបាន     Take Off(Dance Card)(30ថ្ងៃ)

៤.​ ៨០០ AK Gold ទទួលបាន      Gun Soul Crystal(10000)(1)

៥.​ ១២០០ AK Gold ទទួលបាន    M82A1 Bullet Card(1000)

៦.​ ១៦០០ AK Gold ទទួលបាន     Lion(Ring)(៣០ថ្ងៃ): On the left and right sides of the star,  show your HP volume and front bullet, After Friend has been killed, radar will show the final position of the killer in a short time. Only the owner of the ring is visible.

៧. ​២៤០០ AK Gold ទទួលបាន   King MP5(Sub-Gun)(៣០ថ្ងៃ)

៨. ៣២០០ AK Gold ទទួលបាន   Thunder Wings(Transform Backdress)(៣០ថ្ងៃ)

៩.៤០០០ AK Gold ទទួលបាន AUTOBOT-OP(Trans-Assault)(៣០ថ្ងៃ)

១០. រាល់ការបញ្ចូល៤០០ AK Gold បន្ថែមនឹងទទួលបានបាន Heaven Star(Gun Soul) 1

 

 

សម្ភារៈថ្មី៖

Honor Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(P90-X(Sub-Gun),​ Eagle Strike(Assault), Strike(Melee) និង Bloody Suit-Doomsday(M or F)) រយៈពេល​៣ថ្ងៃ

Honor Pack((7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(P90-X(Sub-Gun),​ Eagle Strike(Assault), Strike(Melee) និង Bloody Suit-Doomsday(M or F)) រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Honor Pack((30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(P90-X(Sub-Gun),​ Eagle Strike(Assault), Strike(Melee) និង Bloody Suit-Doomsday(M or F)) រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • Fire Phoenix(Pet): Human Shapem, PVP Status:Moving Speed+2%, Resist once time friend flash, Honor+100%, Silver+100%, Dragon Shape, PVE Status: Moving Speed+2%, PVE Increase 25HP, PVE Reduce Damage, PVE mode Damage Increase
  • Bloody Doomsday(Backdress): Moving Speed +3%, Silver +100%, Honor +50%, Fall No Damage, Quick Switch Gun
  • Strike(Melee): Right Click Kill, Large Attack Range, Fast Attack Speed, Most PVE increase Damage
  • P90-X(Sub-Gun): Fast Fire Rate, Very High Damage, Strong mobility, Large Bullet Loading, Strong Armor-Piercing, Excellent Stability, Most PVE increase Damage
  • Eagle Strike(Assault): Ultra Damage, Ultra Bullet Loading, Fast Fire Rate, Strong Armor-Piercing, Strong Stability, Kill enemy with Explosion, Most PVE increase Damage
  • Lancer(Assault): High Damage, Fast Fire Rate, Low Recoil, Quick Reload
  • Bloody Suit-Doomsday(M or F): Honor +50%, Silver +50%, Protect Explosion, Moving Speed +1%

VIP Store៖

  • Doomsday-Inverse(Assault) 8 stars: High-tech electronic equipment, Very powerful, Ballistic Stability, Fast Fire Rate, High Armor-Piercing, Quick Switch Gun, Quick Reload, Damage of MM1&2 x2, MM repelling effect Increase, Most PVE increase Damage, Exclusive Skill: Kill the enemy for yourself, Add a layer of protective shield

  • Satan-Doom(Assault) 8 stars: Oracle Series, High Damage, Fast Fire Rate, Strong Armor-Piercing, Strong Stability, Quick Reload, Special Kill Icon, Damage x2 in Most PVE, Kill enemy will increase HP, with Bloody Suit-Doomsday, and Bloody Doomsday(Backdress), Can trigger the effects of death, Probability generates high damage

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១១ ខែមិថុនា ដល់​ថ្ងៃ​ទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

 

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ៨ មិថុនា ២០១៨

GM Kevin