របៀបចុះឈ្មោះ

June 21, 2018

  • ចូលទៅកាន់  mysabay.com ហើយ login នូវ Account របស់អ្នក​​​​​​​​​​​

 

 

 

 

  • ជ្រើសរើសពាក្យថា”ការប្រកួត”នឹងឃើញ AK2 Summer tournament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ចុចទៅលើផែនទីប្រទេសកម្ពុជា

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • បំពេញឈ្មោះក្រុម លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រកួត

 

 

 

 

 

 

 

 

  • នៅពេលដែលបង្កើតក្រុមហើយវានិងមានពាក្យថា”ក្រុមត្រូវបានបង្កើតបានជោគជ័យ” ។​ បន្ទាប់មក​អ្នកចុចទៅលើពាក្យថា “អញ្ជើញ” ដើម្បីអញ្ជើញសមាជិកចូលក្រុម

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • បញ្ចូល ID របស់សមាជិកក្រុមរបស់អ្នក

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • នោះសមាជិករបស់អ្នកនិងទទួលបានសារអញ្ជើញចូលក្រុម

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ចុចទៅលើពាក្យសមាជិកដើម្បីឆែកមើលនៅសមាជិកចូលក្រុមហើយឬនៅ

 

*បញ្ចាក់៖​ ចំពោះ​ក្រុមដែលមកប្រកួត​ ក្រុម​ការងារ​និង​ធ្វើការផ្ដល់ជូន ២០០ sabay coin វិញនៅពេលដែលប្រកួតចប់។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ 023 22 6000/ 015 364 168 / 015 294 168