តារាងនៃការប្រកួត AK 2 Summer Tournament

June 22, 2018

ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី១ ថ្ងៃទី ៣០-មិថុនា-២០១៨

Match Time Team Name Point Vs Point Team Name Map
1  2:00 Team E  5 Vs 2 TheMilitary S.M
2 2:30 TheFiveMiracle  5 Vs  2 OrtJesKlach S.M
3 3:00 One_Breath  1 Vs  5 The_Infinity D.T
4  3:30 Kur_Oy_Klach  4 Vs  5 Incredibe_Gaming D.W
5  4:00 Imperial_Return  2 Vs  5 NeverCare H.P
6  4:30 Successful  5 Vs  1 Rox_Tigers D.W
7  5:00 Friend_LY5  0 Vs InvincibleSquad S.M
8  5:30 Five MiLitary  2 Vs Vigorously H.P

ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី២ ថ្ងៃទី ០៧-កក្កដា-២០១៨

Match Time Team Name Point Vs Point Team Name Map
9  2:00 TheMilitary  1 Vs 5 OrtJesKlach H.P
10 2:30 One_Breath 4 Vs 5 Kur_Oy_Klach  D.W
11 3:00 Imperial_Return 5 Vs 0 Rox_Tigers
12  3:30 Friend_LY5 0 Vs 5 Five MiLitary  —
13  4:00 Team E  1 Vs 5 TheFiveMiracle H.P
14  4:30 The_Infinity  5 Vs  2 Incredibe_Gaming H.P
15  5:00 NeverCare 5 Vs 1 Successful D.T
16  5:30 InvincibleSquad 2 Vs 5 Vigorously D.T

ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី៣ ថ្ងៃទី ១៤-កក្កដា-២០១៨

Match Time Team Name Point Vs Point Team Name Map
17  2:00 InvincibleSquad 2 Vs OrtJesKlach H.P
18 2:30 Successful  5  Vs 1 Kur_Oy_Klach S.M
19 3:00 Incredibe_Gaming 5 Vs 0 Imperial_Return D.W
20  3:30 Team E 0 Vs Five MiLitary S.M
21  4:00 TheFiveMiracle 0 Vs The_Infinity F.T
22  4:30 NeverCare  5 Vs 2 Vigorously H.P
23  5:00 OrtJesKlach  5 Vs 2 Successful  H.P
24  5:30 Incredibe_Gaming  5 Vs 1 Five MiLitary  D.W

ការប្រកួតជម្រុះវគ្គទី៤ ថ្ងៃទី ២១-កក្កដា-២០១៨

Match Time Team Name Point V Point Team Name Map
25  2:00 Vigorously 4 Vs OrtJesKlach  D.W
26 2:30 TheFiveMiracle 0 Vs Incredibe_Gaming
27 3:00 The_Infinity 1 Vs NeverCare  D.W
28  3:30 OrtJesKlach 2 Vs 5 Incredibe_Gaming  S.M

ការប្រកួតយកលេខ​ ៣ និង ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រ (BO3)

Match Time Team Name Point Vs Point Team Name Map
29  4:00 The_Infinity 4
2
Vs  5
5
Incredibe_Gaming  D.T
F.T
30  4:30 NeverCare 5
5
Vs 2
0
Incredibe_Gaming  D.T
S.M