សម្ភារៈFree ពីការចំណាយ Version 548!

June 22, 2018

ការ update ថ្មីនេះបានបង្កើនភាពទាក់ទាញរួមទាំងបានបន្ថែមសម្ភារៈស្អាតៗ និងសព្វាវុធទំនើបៗអស្ចារ្យជាច្រើនទៀត ។ ចំនែកឯការ update ថ្មីនេះវិញនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី​២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ។

 

  • ចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសព្វាវុធថ្មី

ចាប់ពី ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ បន្ទាប់​​ពី​​ការ ​update ​នូវ ​version 2.1.6.547 ទៅ​ 2.1.6.549  រួចរាល់ហើយអ្នកកម្សាន្ដទាំងអស់អាចចំណាយ AK Gold ដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈ ពិសេស ៗ ដូច ខាង ក្រោម៖

១. ៤០០ AK Gold  បាន      V5 Combination(1)

២. ៦០០ AK Gold  បាន      Soul Fragment LV2(១២៥ សន្លឹក)

៣. ៨០០ AK Gold  បាន     Rainy Day(Eardress)(៣០ថ្ងៃ)

៤. ១២០០ AK Gold  បាន   M82A1 Bullet Card(1000គ្រាប់)

៥.២៤០០ AK Gold  បាន   ​​ Gun Soul Crystal(10000*3)

៦.២៦០០ AK Gold  បាន    Butterfly(Grenade)(៣០ថ្ងៃ)

៧.២៨០០ AK Gold  បាន   Sonic-Soundwave(Subgun)(៣០ថ្ងៃ)

៨.៣២០០ AK Gold  បាន   Megatron(Transform-Gun)(៣០ថ្ងៃ)

សម្ភារៈថ្មី៖

Dragon Pack(3days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Dragon‘s Ascending(Assault),​ Dragon’s Return(Pistol), Dragon’s Wade(Melee), Twin Dragons(Backdress), Dragon Mask(Facedress), Dragon Prince(M) or Dragon Princess(F)) រយៈពេល​៣ថ្ងៃ

Dragon Pack(7days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Dragon‘s Ascending(Assault),​ Dragon’s Return(Pistol), Dragon’s Wade(Melee), Twin Dragons(Backdress), Dragon Mask(Facedress), Dragon Prince(M) or Dragon Princess(F)) រយៈពេល​​៧ថ្ងៃ

Dragon Pack(30days): ចុះតម្លៃ១០%លើតម្លៃសរុប នឹងទទួលបាន

(Dragon‘s Ascending(Assault),​ Dragon’s Return(Pistol), Dragon’s Wade(Melee),Twin Dragons(Backdress), Dragon Mask(Facedress), Dragon Prince(M) or Dragon Princess(F))​​ រយៈពេល​​៣០ថ្ងៃ

  • Dragon Mask(Facedress): Flash Protection, Honor +20%, Moving Speed +1%
  • Twin Dragons(Backdress): Moving Speed +3%, Silver +80%, Honor +80%
  • Dragon’s Wade(Melee): Larger Attack Range, Fast Attack Speed, Right Click to Kill, PVE +Damage1.2
  • Dragon’s Return(Pistol): High Damage, Fast Fire Rate, Good Stability, Right-click to switch shot firing mode, Large shotgun mode
  • Dragon‘s Ascending(Assault): High Damage, Fast Fire Rate, Low Recoil, Quick Reload, Strong Stability, Comes with “Dragon Roar” Shooting Effect
  • Dragon Prince(M) or Dragon Princess(F)Honor+50%, Silver+50%, Protection Card, Moving Speed+1%

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុង AK Online

ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី១១ ខែមិថុនា ដល់​ថ្ងៃ​ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ អ្នក​កម្សាន្ដ​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កម្សាន្ដ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចខាងក្រោម​៖

អត្ថបទ​ចេញ​ផ្សាយ​: ២២  មិថុនា ២០១៨

GM Kevin